JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Onderhoudslasten kunnen op diverse programma's voorkomen. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. De uitvoering van het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige plannen. Hoewel een aantal plannen nog in ontwikkeling is, wordt een overzicht gegeven van de vastgestelde plannen die gekoppeld zijn aan een beleidsnota.
De in de begroting opgenomen ramingen zijn conform deze plannen.
Daar waar van de vastgestelde plannen wordt afgeweken, wordt dit bij het betreffende plan aangegeven. Voor informatie op detailniveau wordt verwezen naar de betreffende nota's.
Voor de financiële verantwoording over het Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) vastgoed
wordt verwezen naar de financiële analyse op programma 5.

Omschrijving

Begroting

Jaarrekening

Programma 1 - Woonklimaat

Binnen onderhoud Beekstraatkwartier

201

134

Onderhoud en vervangingsplan inventaris gemeentehuis

866

950

Speelruimte

282

261

Bermenbeheer

321

241

Straatbomen

685

798

Civieltechnische kunstwerken

294

280

Openbare verlichting

655

561

Verkeersvoorzieningen

206

108

Groenvoorzieningen

1.626

1.692

Zwerfvuilbestrijding (in kosten van straatreiniging)

1.424

1.142

Onkruidbestrijding verhardingen

266

231

GRP en integraal waterplan

4.975

5.040

Wegen

2.753

2.685

Reiniging

3.171

3.147

Rollend materieel

n.v.t.

n.v.t.

Meerjaren onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen

1.495

458

Programma 2 - Economie

Havens en waterpartijen

10

25

Programma 4 - Participatie

Mjr. Onderh. + verv.plan gem. zaal- en veldsportaccommodaties

0

225

Programma 5 - Financiën

Vervangingsinvesteringen

n.v.t.

n.v.t.

ga terug