JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Gemeentelijk rioleringsplan en integraal waterplan

Het "Gemeentelijk RioleringsPlan 2017-2021" (GRP) en het "Beheerplan Waterlichamen 2017-2021" zijn vastgesteld. De doelstelling van het GRP is te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht zoals deze in de Wet milieubeheer en de Waterwet is opgenomen tegen de laagste maatschappelijke kosten. Deze zorgplichten hebben betrekking op grondwater en inzameling en het transport van stedelijk hemelwater en afvalwater. Met het "Gemeentelijk Rioleringsplan" voldoet de gemeente Weert aan de Wet milieubeheer en de Waterwet.

In 2018 zijn op verschillende locaties reliningen uitgevoerd waaronder Biest, Onze Lieve Vrouwestraat, Maaseikerweg en Roermondseweg.
Verschillende projecten zijn opgestart in 2018 zoals wateroverlast Bungalowpark en Boshoven en Moesel fase 1. Keent fase 1 is verder uitgewerkt en de uitvoering start in 2019.