JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Wegen

Het uitvoeren van (groot) onderhoud aan verhardingen is gebaseerd op gegevens in het digitale beheerssysteem. Deze gegevens worden 1x per 2 jaar volledig ge-update door middel van weginspecties van het gehele areaal verhardingen in Weert. Deze gegevens zorgen voor een meerjarenplanning en worden elk jaar gecombineerd met actuele informatie zoals schouwrondes na de winter en op basis van meldingen en klachten van burgers en bedrijven. Zo ontstaat een dynamische meerjarenplanning waarbij, daar waar mogelijk, aansluiting wordt gezocht met andere werkzaamheden zoals aanpak verkeerssituaties, rioolvervangingen of projecten t.b.v. aanpassingen aan het openbaar gebied. De raamovereenkomst voor uitvoering van de werkzaamheden is, wederom samen met de gemeente Nederweert, opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er tot 31 december 2022 weer een nieuw contract voor het onderhoud aan de verhardingen.