JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Bermbeheer

Bermen
In 2018 is een start gemaakt met het opstellen van een beleidsnotitie voor het bermenbeheer met een actueel beheerplan dat tevens ingaat op begrazing met schapen. De beleidsnotitie wordt in 2019 ter besluitvorming voorgelegd.

Duikers
Het beheer van de civieltechnische duikers is uitgevoerd conform het Waterhuishoudingsplan.