JAARSTUKKEN 2018

Uiteenzetting van de financiële positie

Algemeen

Uitgangspunt van de financiële positie is om op hoofdlijnen inzicht te geven in de resultaatbepaling en uiteindelijk de resultaatbestemming. Achtergronden, motiveringen en toelichtingen op bedragen staan niet in dit hoofdstuk, maar worden in de programma's en paragrafen toegelicht.

In het jaarverslag onderdeel programma-verantwoording wordt u geïnformeerd over de baten, lasten, de algemene dekkingsmiddelen en de toevoegingen aan, en onttrekkingen uit, reserves. In deze financiële positie beperken wij ons tot het inzichtelijk maken van het gerealiseerde resultaat en de bestemming hiervan.

Achtereenvolgens treft u daarom aan:

  • een uiteenzetting van het bijgesteld begrotingssaldo,
  • een uiteenzetting van het gerealiseerde resultaat,
  • een globale analyse van het verschil tussen beide
  • en uiteindelijk een voorstel over de bestemming van het gerealiseerde resultaat.
ga terug