JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Conclusie

Uit deze paragraaf blijkt dat het absolute en relatieve weerstandsvermogen zijn gestegen. Het beschikbare weerstandsvermogen is ruimschoots voldoende om de geïdentificeerde risico's af te dekken. Aan het streven van de gemeente om het relatieve weerstandsvermogen groter dan 1 te laten zijn, is ruimschoots voldaan. Versterking van de algemene reserve is conform het coalitieakkoord en "Kiezen met Visie".

ga terug