JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentegebouwen

De gemeente Weert heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed in bezit voor de eigen gemeentelijke organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten. Om deze vastgoedobjecten te beheren en te onderhouden zijn er middelen benodigd. De gemeente investeert daar waar nodig vanuit de functie en het gebruik van vastgoedobjecten die zijn opgenomen in een meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 -2020.
De meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 - 2020 schept de voorwaarden voor optimale verhuurbaarheid, instandhouding en (potentiële) verkoop van vastgoedobjecten. Dit wordt bereikt d.m.v. een uitgebalanceerd pakket aan onderhouds-maatregelen gebaseerd op te accepteren ad hoc - situaties en een planmatige preventieve aanpak van onderhoud. Daarnaast moet de meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 -2020 voorzien in het beperken van risico’s omtrent de gehele vastgoedportefeuille. Uiteindelijk dient de beoogde kwaliteit van onderhoud (Programma van Eisen) te worden bereikt voor alle gemeentelijke vastgoedobjecten.
De meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 – 2020 is door uw raad goedgekeurd in de raadsvergadering van 29 september 2016. De geraamde stortingen en onttrekkingen in de reserve gemeentelijk vastgoed zijn na vaststelling bijgesteld op basis van verkochte objecten.
Bij de begroting 2018 is rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse structurele storting in de reserve gemeentelijk vastgoed van € 1.045.868. en een gemiddelde jaarlijkse structurele onttrekking uit de reserve gemeentelijk vastgoed van € 1.495.256.
In 2018 zijn minder werkzaamheden uitgevoerd dan gepland. Grotere werkzaamheden betreffende dak onderhoud, water en elektra onderhoud zijn hierdoor in tijd vooruit geschoven. Dit verschuiven van werkzaamheden heeft niet geresulteerd in achterstallig onderhoud.