JAARSTUKKEN 2018

Taakveldoverzicht

Programma 1: Woonklimaat

Begroting 2018

Rekening 2018

TKV

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T73

Afval

4.102

5.627

1.525

4.795

6.376

1.581

T75

Begraafplaatsen en crematoria

18

-18

18

4

-14

T11

Crisisbeheersing en brandweer

1.874

-1.874

1.839

-1.839

T55

Cultureel erfgoed

171

-171

109

6

-102

T53

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

48

-48

48

-48

T24

Economische havens en waterwegen

4

2

-2

4

-4

-8

T82

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.733

3.763

30

3.225

3.225

T63

Inkomensregelingen

-618

-618

-621

-621

T74

Milieubeheer

1.196

-1.196

1.048

38

-1.010

T54

Musea

1.036

5

-1.031

1.052

7

-1.044

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.844

5

-2.839

2.992

16

-2.976

T25

Openbaar vervoer

18

6

-12

17

-17

T12

Openbare orde en veiligheid

114

51

-63

65

48

-17

T22

Parkeren

1.978

1

-1.977

2.045

2

-2.044

T72

Riolering

6.062

6.945

883

6.198

7.163

965

T81

Ruimtelijke ordening

702

702

-1.207

-1.207

T21

Verkeer en vervoer

7.233

748

-6.485

6.768

894

-5.874

T71

Volksgezondheid

278

-278

183

-183

T83

Wonen en bouwen

1.749

2.043

294

2.949

4.581

1.632

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

33.160

19.280

-13.880

32.147

20.528

-11.619

Programma 2: Economie

Begroting 2018

Rekening 2018

TKV

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

289

329

40

260

282

22

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

T02

Burgerzaken

T53

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

108

-108

89

-89

T31

Economische ontwikkeling

7.920

7.222

-698

5.375

4.975

-400

T34

Economische promotie

1.232

451

-781

1.172

456

-717

T82

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

41

41

232

538

306

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.131

618

-1.513

1.987

673

-1.314

T42

Onderwijshuisvesting

1.011

270

-741

755

254

-501

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

313

10

-303

257

3

-254

T04S

Overhead stadhuis

926

2

-924

869

2

-867

T23

Recreatieve havens

13

3

-10

27

2

-25

T81

Ruimtelijke ordening

137

137

105

105

T51

Sportbeleid en activering

312

-312

366

-366

T03V

Vastgoed

8.456

4.448

-4.008

8.527

3.967

-4.560

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

22.889

13.531

-9.357

20.022

11.256

-8.766

Programma 3: Zorg

Begroting 2018

Rekening 2018

TKV

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T65

Arbeidsparticipatie

2.591

83

-2.508

2.374

401

-1.973

T64

Begeleide participatie

9.132

1

-9.131

9.132

28

-9.104

T02

Burgerzaken

1.015

819

-196

1.160

932

-227

T682

Geëscaleerde zorg 18-

719

-719

739

8

-731

T681

Geëscaleerde zorg 18+

543

503

-40

564

519

-45

T63

Inkomensregelingen

19.615

14.250

-5.365

18.654

14.804

-3.850

T672

Maatwerkdienstverlening 18-

7.205

-7.205

7.058

-7.058

T671

Maatwerkdienstverlening 18+

9.466

631

-8.835

9.511

666

-8.845

T66

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.089

-1.089

1.027

10

-1.016

T74

Milieubeheer

2

2

T12

Openbare orde en veiligheid

402

31

-370

500

46

-454

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

4.291

466

-3.825

5.209

283

-4.926

T71

Volksgezondheid

1.574

-1.574

1.582

-1.582

T62

Wijkteams

1.816

-1.816

1.731

-20

-1.751

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

59.456

16.785

-42.671

59.240

17.678

-41.562

Programma 4: Participatie

Begroting 2018

Rekening 2018

TKV

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T65

Arbeidsparticipatie

86

-86

106

-106

T53

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

3.491

76

-3.415

3.554

109

-3.445

T56

Media

1.194

-1.194

1.194

-1.194

T74

Milieubeheer

2

-2

2

-2

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

313

52

-261

343

43

-300

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6

-6

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

1.555

8

-1.546

1.516

14

-1.502

T52

Sportaccommodaties

1.361

-1.361

1.372

4

-1.367

T51

Sportbeleid en activering

450

-450

357

1

-356

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

8.457

137

-8.321

8.444

171

-8.273

Programma 5: Financiën

Begroting 2018

Rekening 2018

TKV

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

1.654

-1.654

618

-618

T064

Belastingen overig

14

2

-12

14

2

-12

T01

Bestuur

2.014

-2.014

2.096

97

-2.000

T02

Burgerzaken

441

26

-415

599

218

-381

T11

Crisisbeheersing en brandweer

1.059

-1.059

1.073

4

-1.069

T34

Economische promotie

35

-35

35

-35

T12

Openbare orde en veiligheid

762

43

-719

801

39

-761

T04

Overhead (ambt. ond. bestuur/WinD/comm.)

1.450

-19

-1.469

1.879

38

-1.841

T08

Overige baten en lasten

2.120

372

-1.748

2.218

625

-1.593

T061

OZB woningen

281

-281

283

-283

T81

Ruimtelijke ordening

533

67

-466

475

102

-373

T05

Treasury

2.710

1.596

-1.114

2.689

1.600

-1.090

T83

Wonen en bouwen

461

95

-366

368

149

-219

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

13.531

2.181

-11.350

13.149

2.874

-10.275

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Begroting 2018

Rekening 2018

TKV

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T07

Alg.uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds

76.521

76.521

76.837

76.837

T064

Belastingen overig

1.558

1.558

1.580

1.580

T05

Dividend

183

183

171

171

T34

Economische promotie

T63

Inkomensregelingen

-1

-1

T08

Overige baten en lasten

16

-16

T062

OZB niet-woningen

9.778

9.778

9.961

9.961

T061

OZB woningen

T063

Parkeerbelasting

2.657

2.657

2.687

2.687

T05

Treasury (financieringsresultaat)

3.499

3.499

3.225

3.225

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

16

94.195

94.179

94.459

94.459

Overhead overige

Begroting 2018

Rekening 2018

TKV

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T04

Overhead

13.641

28

-13.613

15.750

151

-15.599

Vennootschapsbelasting

Begroting 2018

Rekening 2018

TKV

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T09

Vennootschapsbelasting

7

-7

Reserves

Begroting 2018

Rekening 2018

TKV

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T010

Mutaties reserves

21.945

24.768

2.823

18.913

21.208

2.294

Resultaat rekening van baten en lasten

Begroting 2018

Rekening 2018

TKV

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T011

Resultaat rekening

175.286

170.905

-4.381

167.671

168.324

653

ga terug