JAARSTUKKEN 2018

Bestuurlijke samenvatting

Inleiding

In deze jaarstukken presenteren wij u de inhoudelijke verantwoording, cijfers en toelichtingen over het boekjaar 2018.

Nr.

Programma

Saldo begroting

Saldo begr.wijz.

 Saldo rekening

1

Woonklimaat

12.541

13.880

11.619

2

Economie

9.360

9.357

8.766

3

Zorg

41.553

42.671

41.562

4

Participatie

8.043

8.321

8.273

5

Financiën

12.504

11.350

10.275

Totaal programma's

84.001

85.579

80.495

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

-96.051

-94.179

-94.459

Overhead

13.769

13.613

15.599

Vennootschapsbelasting

7

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

1.718

5.013

1.642

Totaal reserves

-2.213

-2.823

-2.294

Totaal gerealiseerd resultaat

-495

2.191

-653

De bijgestelde begroting 2018 vertoonde een geraamd resultaat van € 2.191.000 nadelig. Per saldo vertonen de jaarstukken 2018 uiteindelijk een  resultaat van € 653.000 voordelig. In onderdeel "Uiteenzetting van de financiële positie" wordt uitgebreid ingegaan op het te analyseren verschil ten opzichte van de gewijzigde begroting en de oorzaken van het ontstane verschil.

De jaarstukken 2018 beginnen met een bestuurlijke terugblik op 2018. Hierin schetsen wij kort de bestuurlijk relevante onderwerpen en gebeurtenissen en geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het financieel resultaat en de verschillen.

ga terug