JAARSTUKKEN 2018

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening

Begroting 2018

Begroting na wijziging 2018

Rekening 2018

Nr.

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

1

Woonklimaat

31.147

18.606

12.541

33.160

19.280

13.880

32.147

20.528

11.619

2

Economie

21.360

12.000

9.360

22.889

13.531

9.357

20.022

11.256

8.766

3

Zorg

57.960

16.407

41.553

59.456

16.785

42.671

59.240

17.678

41.562

4

Participatie

8.083

40

8.043

8.457

137

8.321

8.444

171

8.273

5

Financiën

15.648

3.144

12.504

13.531

2.181

11.350

13.149

2.874

10.275

Totaal programma's

134.198

50.197

84.001

137.493

51.914

85.579

133.002

52.507

80.495

Algemene dekkingsmiddelen

Saldo financieringsfunctie

6.303

-6.303

3.499

-3.499

3.225

-3.225

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

3

14.214

-14.211

13.992

-13.992

14.226

-14.226

Dividend

143

-143

183

-183

171

-171

Algemene uitkeringen

75.425

-75.425

76.521

-76.521

76.837

-76.837

Overige algemene dekkingsmiddelen

31

31

16

16

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

34

96.085

-96.051

16

94.195

-94.179

94.459

-94.459

Overhead

13.796

28

13.769

13.641

28

13.613

15.750

151

15.599

Vennootschapsbelasting

7

7

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

148.027

146.310

1.718

151.150

146.137

5.013

148.758

147.116

1.642

1

Woonklimaat

204

69

-135

367

282

86

347

479

-132

2

Economie

1.443

2.003

560

13.327

13.200

127

13.635

13.380

255

3

Zorg

119

376

257

557

1.127

-570

852

2.557

-1.705

4

Participatie

178

178

130

300

-169

605

420

184

5

Financiën

2.288

3.641

1.353

7.563

9.860

-2.297

3.474

4.372

-898

Totaal reserves

4.054

6.267

-2.213

21.945

24.768

-2.823

18.913

21.208

-2.294

Totaal gerealiseerde resultaat

152.082

152.576

-494

173.095

170.905

2.190

167.672

168.325

-652

Voor onvoorziene uitgaven was in de primaire begroting 2018 een bedrag van € 31.000 opgenomen. Bij de begrotingsraming wordt van de stelpost onvoorziene uitgaven 75% gereserveerd voor de structurele lasten (€ 23.000) en 25% voor de eenmalige/incidentele lasten (€ 8.000).

In 2018 hebben de volgende aanwendingen van de post onvoorziene lasten plaats gevonden:

Onvoorzien structureel:

Raming onvoorzien

€ 23.000

Mouttoren Werthaboulevard

€ -7.000

Restant-raming Onvoorzien

€ 16.000

Onvoorzien incidenteel:

Raming onvoorzien

€   8.000

Mouttoren Werthaboulevard

€ -8.000

Restantraming raming onvoorzien

€         0

In totaliteit bedraagt de restant-raming Onvoorziene uitgaven 2018 hierdoor € 16.000.

Onrechtmatigheden
Lasten en baten
Op het programma overhead is een overschrijding van de lasten zichtbaar. Dit volgens het normenkader van de Kadernota rechtmatigheid. De overschrijding betreft € 2.109.000.

Overhead
De lasten van overhead zijn € 2.109.000 hoger dan verwacht. Deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid (voorheen saldo kostenplaatsen).  

Onrechtmatigheden investeringskredieten
Kredieten
In 2018 bedraagt de overschrijding op kredietniveau € 35.000 en telt mee voor het oordeel. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door overschrijdingen op een 9-tal kredieten. Gelet op de omvang van de overschrijding van 1,873% (op het totaal van de overschrijding van het 9-tal kredieten) wordt geen verdere specificatie gegeven.

Controleprotocol 2018 en artikel 212 GW-verordening
Rekening houdend met de uitgangspunten voor wat betreft begrotingsafwijkingen zoals die zijn opgenomen in het Controleprotocol 2018 en hetgeen aanvullend in artikel 212 GW-verordening is opgenomen, kan deze begrotingsafwijking alsnog via vaststelling van de jaarrekening worden geaccordeerd.

Voor een analyse tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde lasten en baten wordt verwezen naar de programma-verantwoording. De analyses maken daar onderdeel van uit.

ga terug