JAARSTUKKEN 2018

Balans

Balans per 31 december 2018

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

ULTIMO 2018

ULTIMO 2017

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

1.339

971

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

223

139

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.116

832

Materiële vaste activa

177.262

177.767

Investeringen met een economisch nut

137.353

137.481

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

24.812

25.557

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

11.011

10.632

In erfpacht

4.086

4.097

Financiële vaste activa

19.033

20.348

Kapitaalverstrekking aan:

- deelnemingen

293

293

Leningen aan:

- woningbouw corporaties

16.405

17.580

- deelnemingen

262

262

Overige langlopende leningen

2.073

2.202

Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jr.

11

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

33.193

40.583

Grond- en hulpstoffen

64

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

29.475

37.731

Voorraad gereed product en handelsgoederen

3.718

2.788

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

10.213

9.003

Vorderingen op openbare lichamen

1.641

4.550

Rekening courant Rijk

1.484

Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen

470

466

Overige vorderingen

6.618

3.987

Liquide middelen

898

6.047

Kassaldi

9

26

Banksaldi

889

6.021

Overlopende activa

19.351

17.772

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Rijk

- Overige Nederlandse overheidslichamen

728

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

19.351

17.044

BALANSTOTAAL

261.289

272.491

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

ULTIMO 2018

ULTIMO 2017

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

92.830

94.471

Algemene reserves

31.575

15.260

Bestemmingsreserves

60.603

75.181

Gerealiseerde resultaat

652

4.030

Voorzieningen

30.689

30.861

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.291

1.335

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

29.398

29.526

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar

105.181

116.116

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en andere financiële instellingen

105.141

116.069

Waarborgsommen

40

47

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar

16.861

20.591

Overige kasgeldleningen

7.500

10.000

Overige schulden

9.361

10.591

Overlopende passiva

15.728

10.452

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren ontvangen van:

- Rijk

328

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.738

1.968

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

13.268

7.148

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

722

1.008

BALANSTOTAAL

261.289

272.491

Gegarandeerde geldleningen

268.946

266.185

ga terug