JAARSTUKKEN 2018

Lijst met afkortingen

Afkorting

Uitgeschreven

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

ANW

Algemene Nabestaanden Wet

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Beheer Authentieke Gegevens

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCF

BTW-CompensatieFonds

BDU

Brede DoelUitkering

BIBOB

Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar

BOS

Buurt, Onderwijs en Sport

BP

Bestemmingsplan

BVG

BedrijfsVerzamelGebouw

BWS

Besluit Woninggebonden Subsidies

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

COD

Commissie van Onafhankelijke Deskundigen

COP

Stichting Competentie OntwikkelPunt

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

CZM

Collectieve Zorgverzekering Minima

DOP

DorpsOmgevingsProgramma

EDR

Europese DienstenRichtlijn

EHS

Ecologische Hoofd Structuur

ESF

Europees Sociaal Fonds

Fido

Financiering Decentrale Overheden

FVW

Financiële VerhoudingsWet

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GGD

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

GGW

GebiedsGericht Werken

GHOR

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GNL

Groen, Natuur en Landschap

GOA

Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GVVP

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan

HaFa

Harmonie en Fanfare

HBO

Hoger BeroepsOnderwijs

I&A

Informatisering en Automatisering

IBOR

Integraal Beheer Openbare Ruimte

ICT

Informatie Communicatie Technologie

ICTU

ICT Uitvoeringsorganisatie

ID-banen

In- en Doorstroom-banen

IKL

Instandhouding Kleine Landschapselementen

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

IPW

InnovatieProgramma Werk en Bijstand

ISV

Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing

JGZ

JeugdGezondheidsZorg

JOP

Jongere OntmoetingsPlaats

Ku+Cu

Kunst en Cultuur

LBO

Lager BeroepsOnderwijs

Liv

Lage inkomensvoorziening

LLTB

Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond

LOG

Landbouw OntwikkelingsGebied

LPG

Liquified Petroleum Gas

LZO

Lokaal Zorgvragers Overleg

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MCB

Muziekcentrum De Bosuil

MEV

Macro Economische Verkenningen

MFA

MultiFunctionele Accommodatie

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MKB

Midden- en KleinBedrijf

MTO

Medewerkers TevredenheidsOnderzoek

NMC

Natuur- en Milieucentrum

nBP

Prijs van de nationale Besteding

NRP

Natuur- en RecreatiePlan

NUG

Niet UitkeringsGerechtigden

OALT

Onderwijs Allochtone Levende Talen

OBD

Onderwijs BegeleidingsDienst

OLP

Onderwijs Leer Pakket

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

OZB

Onroerend ZaakBelasting

P&C

Planning en Control

PKVW

Politie Keurmerk Veilig Wonen

PMC

Product-Markt Combinatie

POL

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

PPS

Publiek Private Samenwerking

RICK

Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie

RIO

Regionaal Indicatie Orgaan

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

RPA

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

SE

Standaard eenheid

SGBO

Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

SIR 55

Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden

SRE

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

SUWI

Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

SW

Sociale Werkvoorziening

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TIC

Telefonisch Informatie Centrum

TROM

Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij

UWV

Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen

VAVO

Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs

VMBO

Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs

VO

Voortgezet Onderwijs

VORM

Verhandelbare OntwikkelingsRechten Methodiek

VROM

Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WEB

Wet Educatie Beroepsonderwijs

WGV

Wet Geurhinder en Veehouderij

WIN

Wet Inburgering Nieuwkomers

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

WIZ

Wet Inkomen Zorg

WKPB

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

WML

Waterleiding Maatschappij Limburg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOA

WijkOntwikkelingsAgenda’s

WOZ

Wet Onroerende Zaakbelasting

WRO

Wet op de Ruimtelijke Ordening

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWZ

Wonen Welzijn en Zorg

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

ga terug