JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Kwijtscheldingen

De gemeente heeft de mogelijkheid om opgelegde aanslagen gemeentelijke belastingen kwijt te schelden indien een belastingplichtige niet in staat is een aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.
Of kwijtschelding wordt verleend, hangt af van de betalingscapaciteit en/of het vermogen van belastingschuldigen.
Bij de bepaling daarvan wordt rekening gehouden met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid.

Er wordt uitsluitend kwijtschelding verleend voor de ozb, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

Kwijtscheldingen

2017

2018

2018

Realisatie

Begroting

Realisatie

Rioolheffing

-351

-319

-341

Afvalstoffenheffing

-279

-300

-280

OZB

-1

0

-1

Hondenbelasting

-20

-15

-18

Totaal

-651

-633

-640