JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Onroerende zaakbelasting

Ieder jaar wordt de WOZ waarde van de onroerende zaken binnen de gemeente vastgesteld.
De waarde in 2018 is gebaseerd op de waardepeildatum 1-1-2017.
De tarieven van de onroerende zaakbelastingen worden vervolgens gecorrigeerd met de gemiddelde WOZ waardeontwikkeling van het onroerend goed, zodat de vooraf begrote OZB opbrengsten, en daarmee de woonlasten voor de burgers, een gelijkmatige ontwikkeling hebben.

Onroerendezaakbelastingen

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Tarief

Realisatie

Tarief

Begroting

Realisatie

Eigendom woningen

0,1222%

5.622

0,1208%

5.761

5.930

Eigendom niet-woningen

0,2032%

2.419

0,2149%

4.017

2.655

Gebruik niet-woningen

0.1303%

1.228

0,1307%

0

1.376

Kwijtscheldingen

-1

0

-1

Netto opbrengst

9.269

9.778

9.961