JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Rioolheffing

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de riolering.
Om het rioolstelsel te kunnen financieren heft de gemeente een rioolheffing.
De gemeentelijke rioolheffing is gebaseerd op artikel 228a van de Gemeentewet.
Dit houdt in dat sprake is van een algemene belasting waar geen directe individuele dienstverlening tegenover staat.
De rioolheffing heeft wel het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee de noodzakelijke kosten voor een effectief werkende riolering, maar ook de kosten van overige maatregelen voor het beheer van hemelwater en grondwater kunnen worden verhaald.

Rioolheffing

2017

2018

2018

Realisatie

Begroting

Realisatie

Opbrengsten

5.945

5.858

6.005

Kwijtschelding

-351

-319

-341

Netto opbrengst

5.594

5.539

5.664

De gerealiseerde rioolheffing is (na kwijtschelding) € 125.000 hoger dan geraamd.
Dit komt doordat het aantal in de rioolheffing betrokken objecten (woningen en niet woningen) hoger is dan aanvankelijk was begroot.