JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Overzicht belastingen en heffingen

Lokale heffingen zijn onder te verdelen in (algemene) belastingen enerzijds en rechten en leges (retributies) anderzijds. De (algemene) belastingen zijn vrij besteedbaar voor de gemeente terwijl de opbrengsten uit gemeentelijke dienstverlening in de vorm van rechten en leges aangewend moeten worden voor de bestrijding van de kosten van diezelfde dienstverlening.
De legesopbrengsten, opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen op basis van artikel 229 van de Gemeentewet maximaal 100% kostendekkend zijn.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle heffingen rekening houdend met bovenstaand onderscheid.

Belastingen

Jaarreke-ning 2017

Begroting 2018

Jaarreke-ning 2018

Rechten en leges

Jaarreke-ning 2017

Begroting 2018

Jaarreke-ning 2018

Onroerendezaakbelastingen

9.270

9.778

9.962

Bouwleges

1.799

2.043

2.147

Hondenbelasting

389

400

398

Overige leges

1.087

903

1.007

Toeristenbelasting

1.126

1.131

1.185

Rioolheffing

5.945

5.858

6.005

Parkeerbelasting

2.530

2.612

2.601

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

4.499

4.696

4.728

Baatbelastingen

2

2

2

Staangelden (markt, kermis, woonwagens)

464

507

482

Precariobelasting

5

26

15

Scheepvaartrechten (liggelden)

7

14

7

Naheffingsaanslagen

128

100

147

Kwijtscheldingen

-630

-618

-621

Kwijtscheldingen

-21

-15

-19

Totaal

13.428

14.034

14.291

Totaal

13.172

13.402

13.754

ga terug