JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

De afvalstoffenheffing wordt als bestemmingsheffing aangemerkt, omdat de opbrengst niet naar de algemene middelen vloeit, maar dient ter dekking van de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking van huishoudelijk afval.
Het uitgangspunt is dat deze kosten inclusief de kosten van kwijtscheldingen volledig gedekt worden uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing.
Er wordt gedifferentieerd naar drie categorieën, namelijk eenpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens en huishoudens van drie personen of meer.
Hiermee wordt invulling gegeven aan het principe ‘de vervuiler betaalt’.

De reinigingsrechten worden geheven voor het aanbieden van bedrijfsafval op basis van de
Gemeentewet.
Alleen wie gebruik maakt van deze dienst is belastingplichtig.
De gemeente Weert kent beide heffingen.
De opbrengsten uit deze twee heffingen mogen samen niet hoger zijn dan de kosten van de afvalinzameling en -verwerking.

Afvalstoffenheffing

2017

2018

2018

Realisatie

Begroting

Realisatie

Opbrengsten

4.499

4.696

4.728

Kwijtschelding

-279

-300

-280

Netto opbrengst

4.220

4.396

4.448