JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid, de resultaten over 2018, de winstneming en de stand van de reserves in relatie tot de risico’s.

Het jaar 2018 laat, net als 2017, een positief beeld zien voor de grondexploitaties. De verkoop van bouwrijpe grond verliep ook in 2018 voorspoedig. Er is voor ca. € 12,9 miljoen aan bouwrijpe grond verkocht ten behoeve van woningbouw en ca. € 900.000 aan bouwrijpe grond ten behoeve van bedrijventerreinen. Het merendeel van de bouwgrond is verkocht in Laarveld Fase 1 en 2 en het project Landbouwbelang. De opbrengst van de bedrijventerreinen werd vooral gerealiseerd in het plan Centrum Noord.

In 2018 is voor de hele grondexploitatie een positief resultaat van € 1,2 miljoen gerealiseerd. De belangrijkste resultaten zijn tussentijdse winstnemingen van € 1,3 miljoen en per saldo een dotatie aan de voorziening verliesgevende grondexploitaties van € 202.000. Per 31 december 2018 is de risicobuffer voor € 8,35 miljoen gevuld. Voorgesteld wordt om uit het resultaat een bedrag van € 553.000 aan te wenden voor aanvulling van de risicobuffer. De resterende € 650.000 komt ten gunste van de Algemene Dienst. Gedetailleerde uitleg staat verderop in deze paragraaf.

ga terug