JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen ingevoerd. Aan de hand van de door het platform Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) uitgegeven handreikingen zijn alle grondexploitaties voor deze wet beoordeeld. Bekeken is of de grondexploitatie door de zogenoemde ondernemerspoort gaat en daarmee belastingplichtig is. Voor de grondexploitatie is door de gemeente geconcludeerd dat als gevolg van fiscaal toerekenbare rente de grondexploitatie structureel een negatief resultaat behaalt en daardoor niet door de ondernemerspoort gaat. Deze conclusie is aan de belastingdienst voorgelegd. Wij verwachten in de loop van 2019 van de belastingdienst te horen of zij het daarmee eens zijn.