JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Verbonden partijen

Zoals alle gemeenten in Nederland is de gemeente Weert uitvoerder van een omvangrijk, uiteen-lopend takenpakket. Rijkstaken zijn en worden overgeheveld naar gemeenten en gemeenten herbezinnen zich op hun taken. Samenwerking kan hierbij van essentieel belang zijn. Het kan gaan om tijdelijke of langdurige samenwerkingsverbanden. Een dergelijke samenwerking kan worden aangegaan met andere gemeenten, overheden, non-profitorganisaties of private partijen.
Ongeacht welke uitvoeringsvorm: het college blijft altijd verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de realisatie van de vastgestelde doelstellingen. Als de uitvoering van een publieke taak op afstand wordt gezet, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is.
Dergelijke samenwerkingsverbanden behoren tot verbonden partijen indien bij de samenwerking sprake is van een combinatie van een bestuurlijk én een financieel belang.

Om prestaties en risico’s van de verbonden partijen goed te kunnen inschatten is informatie essentieel. Deze informatie wordt opgenomen in deze paragraaf, waarbij verwezen wordt naar de beleidsprogramma’s waarop de samenwerking met de verbonden partij betrekking heeft.

Nota Verbonden partijen
De gemeente Weert heeft sinds 2017 een nota Verbonden partijen. In deze nota zijn de visie en het beleid ten aanzien van verbonden partijen opgenomen, waardoor deze niet meer in de paragraaf Verbonden partijen behoeven te worden opgenomen. In de nota Verbonden partijen is eveneens het publiek/maatschappelijk belang van de verbonden partijen opgenomen. Het belang van de gemeente in de betreffende organisatie wordt daarom niet verder in deze paragraaf toegelicht.

Overzicht verbonden partijen
Conform het BBV worden de verbonden partijen gesplitst in de volgende categorieën:
·   gemeenschappelijke regelingen (GR);
·   vennootschappen en coöperaties;
·   stichtingen en verenigingen;
·   overige verbonden partijen;
·   organisaties met een bestuurlijk belang en een maatschappelijk of algemeen belang, waarbij sprake is van een significante structurele bekostiging.

Sorteren op

Vennootschappen

Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsverbanden