JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Risico's en de reserve risicobuffer bouwgrondexploitaties

De grondexploitatie is per definitie risicovol. De investeringen liggen in de tijd soms ver voor de opbrengsten en de toekomstige markt voor bouwrijpe grond is moeilijk voorspelbaar. Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, wordt per project minimaal eenmaal per jaar een risicoanalyse uitgevoerd. Waar mogelijk worden bij de belangrijkste risico’s beheersmaatregelen getroffen. Het resterende risico wordt per project berekend en bedraagt voor 2019 in totaal € 8,9 miljoen en betreft vooral risico’s met betrekking tot lagere grondopbrengsten en lagere exploitatiebijdragen op het bedrijventerrein Kampershoek 2.0.

Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld de risicobuffer per 31-12-2018 te verhogen van € 8,3 miljoen naar € 8,9 miljoen, waardoor voorgesteld wordt een bedrag van € 500.000 toe te voegen.

Parkfaciliteiten en parkbeheer
Eén van de nieuwe BBV regels in 2016 was dat niet-grondexploitatie-eigen kosten niet meer mochten worden opgenomen in de grondexploitatie. Het budget voor parkfaciliteiten en -beheer voor Kampershoek 2.0 is toen overgegaan van de grondexploitatie naar de risicobuffer. Omdat duidelijk is dat de kosten gemaakt gaan worden is er eigenlijk geen sprake van een risico daarom wordt voorgesteld het budget voor parkfaciliteiten en -beheer niet meer op te nemen in de risicobuffer, maar hiervoor een aparte bestemmingsreserve op te nemen.
Onderstaande figuur geeft de onttrekking van € 550.000 weer ten behoeve van de nieuw te vormen bestemmingsreserve Parkmanagement Kampershoek 2.0.

Door deze mutatie wordt de uiteindelijke risicobuffer (zonder parkfaciliteiten en -beheer)
€ 8,35 miljoen.