JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Resultaat grondexploitatie

Tabel 1

Winstneming
Op dit moment hebben vijf grondexploitaties naar verwachting aan het eind van de looptijd een positief resultaat. De BBV schrijft voor dat er dan tussentijds winst genomen moet worden conform de percentage of completion methode.

Tabel 2

Resultaat afgesloten projecten
In 2018 sluiten we twee grondexploitaties af; beide zijn met een tekort afgesloten. Deze tekorten zijn in de afgelopen jaren voorzien. Doordat er meer voorzien was dan het totale verwachte tekort, is er een positief resultaat van € 38.000. Bij de 2e rapportage 2018 was aangekondigd dat ook de grondexploitatie Laurentius zou worden afgesloten. Voorgesteld wordt de grondexploitatie in 2019 af te sluiten aangezien de grond in 2019 wordt geleverd en er nog kosten moeten worden gemaakt voor het woonrijp maken.

Tabel 3