JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Grondbeleid in relatie tot het realiseren van bestuurlijke doelen

Voor het grondbeleid zijn de belangrijkste bestuurlijke doelen terug te vinden in de programma’s Woonklimaat en Economie. De voor de grondexploitatie relevante doelstellingen met betrekking tot het grondbeleid betreffen onder andere:

Programma Woonklimaat
1.   (Ver-)bouwen naar behoefte;
2.   Wijkvernieuwing;
3.   Schone en veilige openbare ruimte;
4.   Afstemmen woningaanbod op de veranderende samenstelling van de bevolking.

Programma Economie
5.   Economische structuurversterking;
6.   Het versterken van maakindustrie;
7.   Aanbod logistieke terreinen met een (boven-)regionale functie;
8.   Voorkomen van dreigende leegstand (zakelijke dienstverlening);
9.   Versterken van de binnenstad, economie en centrumfunctie.

Bovenstaande doelstellingen zijn onder meer bereikt door het uitplaatsen van bedrijvigheid (wijkvernieuwing), nieuwe bedrijventerreinen aan de rand van de stad en aanleg van wijken met veel ruimte voor openbaar groen.

Het grondbeleid kan op twee manieren worden uitgevoerd:

  • het ontwikkelen en verkopen van gronden in eigendom van de gemeente voor woningen en bedrijven voor eigen rekening en risico;
  • het ontwikkelen voor gronden van derden, welke niet in eigendom zijn van de gemeente, namelijk via faciliterend grondbeleid.

Vóór de crisis is er voor gekozen om gronden aan te kopen en te ontwikkelen in langlopende grote projecten. Bij de laatst herziene nota grondbeleid 2014 is gekozen om faciliterend grondbeleid te voeren en situationeel actief grondbeleid. Hierdoor loopt de boekwaarde terug en neemt het aantal actieve gemeentelijke grondexploitaties af. In 2018 en 2019 heeft de gemeente weer twee grondexploitaties geopend als gevolg van de toenemende vraag in de markt. Eind 2019 wordt een nieuw nota grondbeleid voorgelegd.