JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Overzicht investeringen en opbrengsten

De gemeentelijke grondexploitatie bestaat op 31-12-2018 uit 12 grondexploitaties waarvan Laarveld en Kampershoek 2.0 de grootste zijn.
Minimaal een keer per jaar worden de grondexploitaties bijgesteld, dat wil zeggen dat beoordeeld wordt of de verwachte investeringen en opbrengsten van een project gedurende de gehele looptijd nog juist zijn ingeschat. Wanneer zich gedurende het jaar nieuwe feiten voordoen met substantiële wijzigingen tot gevolg wordt de grondexploitatie bijgesteld. Noodzakelijk geachte investeringen en opbrengsten worden bij de meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG) en de begroting als benodigd budget voorgelegd aan de gemeenteraad. In voorkomende gevallen worden deze budgetten bijgesteld in tussenrapportages. In de jaarrekening worden de werkelijke investeringen en opbrengsten over 2018 afgezet tegen deze prognoses.

Tabel 6

De boekwaarde van de grondexploitatie daalt in 2018 met afgerond € 14,2 miljoen. Deze daling komt onder meer door een nieuw inzicht voor de verwerking van de tussentijdse winsten. BBV geeft aan dat de tussentijdse winstnemingen niet meer verwerkt mogen worden in de grondexploitaties maar in de balanswaarde van de grondexploitaties. Dit lijdt tot een daling van     € 5 miljoen op de boekwaarde. Op het totaal van de balanswaarde heeft dit geen effect. Verder zijn in 2018 de opbrengsten hoger dan de investeringen.

De belangrijkste investeringen en opbrengsten worden hierna toegelicht. In de grafieken 1 en 2 ziet u de verschillen tussen begroting en werkelijkheid.

Investeringen 2018
Woningbouw: de investeringen zijn lager dan begroot onder andere doordat woonrijp werkzaamheden aan Laarveld fase 1 zijn uitgesteld omdat nog niet alle kavels zijn verkocht. In Laarveld fase 2 zijn de kosten voor bouwrijp maken lager uitgevallen dan was geraamd. Daarnaast was de verwachting dat er meer plankosten zouden zijn gemaakt voor Laarveld fase 3.
Bedrijventerrein: de investeringen zijn lager dan begroot omdat verwacht was dat de gemeente een aantal gronden zou verwerven in Kampershoek 2.0, naar verwachting worden de gronden in 2019 alsnog verworven. Daarnaast zijn werkzaamheden voor het bouw- en woonrijpmaken van sommige terreinen uitgesteld.
Stadsvernieuwing wonen: de investeringen zijn lager dan begroot omdat er geen bijdrage meer hoeft te worden gedaan aan twee bovenwijkse voorzieningen.

Grafiek 1

Opbrengsten 2018
De opbrengsten uit grondverkopen in de onderstaande grafiek 2 betreffen alleen de uitgiftes welke bij de notaris zijn gepasseerd.
Bedrijventerreinen: De uitgifte van erfpachtgronden in Kampershoek 2.0 gaat niet geleidelijk. In 2018 heeft nog geen oplevering plaatsgevonden, de verwachting is dat in 2019 een groot gedeelte zal worden geleverd. De verwachte verkopen in De Kempen uitbreiding zijn ook vertraagd. De verwachting is voor alsnog dat deze in 2019 plaats gaan vinden.

Grafiek 2