JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Inleiding

De bedrijfsvoering is in termen van kwaliteit op diverse onderdelen te zeer onder spanning gekomen. Dit door de vanaf 2012 doorgevoerde personele ombuigingen en de toename van taken (mede door decentralisaties) zonder formele opbouw van de organisatie. De gevolgen waren in 2018 binnen de gehele organisatie merkbaar. De prognose voorziet de komende jaren een uitstroom van een substantieel deel  van het personeelsbestand. Dit dwingt ons maatregelen te treffen voor het behouden of aantrekken van medewerkers. De raad heeft in september 2018 besloten te investeren in personele capaciteit en het toekomstbestendig maken van de organisatie en tegelijkertijd het traject Weert in dynamiek (WinD) te temporiseren.

Voor de bedrijfsvoering blijven we continue zoeken naar de mogelijkheden voor deregulering, efficiencyverbeteringen en optimalisering van de bedrijfsprocessen. Automatisering en digitalisering is hierbij nog steeds het uitgangspunt. Om de interne beheersing en controle te verbeteren zijn in 2018 de nodige inspanningen verricht.

Een toelichting op de inspanningen en ontwikkelingen op de ondersteunende functies volgt hierna.

ga terug