JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Ontwikkelingen

Voor het verbeteren van de interne beheersing en controle moet de basis op orde zijn.
Zo is in 2018 de interne controle functie verder vormgegeven door het creëren en invullen van de functie ‘coördinator interne controle’. Hierdoor ontstaan er binnen de gemeente meer mogelijkheden voor een verbijzonderde interne controle functie. In 2018 zijn ook de eerste stappen gezet om te komen tot de benodigde bestuursverklaring met ingang van boekjaar 2021 waarmee het College van burgemeester en wethouders een oordeel geeft over de rechtmatigheid.
Deze concrete stappen bestaan uit het herschrijven van het interne controleraamwerk inclusief bijbehorend interne controleplan, aanscherpen van de bijbehorende risicoanalyse en het verbeteren van interne controlerapportages met daarin de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen vanuit de interne controle.

ga terug