JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Algemene zaken

Samenwerking in de regio
De regionale samenwerking bij de invoering en uitwerking van de gemeentelijke taken in het
Sociaal domein heeft zich bewezen en heeft, zij het op de schaal van de gemeenten Nederweert,
Leudal en Weert, zijn vervolg gekregen door het aangaan van het convenant tot samenwerking.

Het doel van het ICT Samenwerkingsverband Noord- en Midden Limburg is het door middel van
samenwerking efficiënter en effectiever inrichten en beheren van de ICT omgeving. Door deze
samenwerking kan de gemeente Weert de kostenstijging voor de informatie architectuur de
komende jaren beperken (minder meer). De huidige samenwerkingsvorm heeft zijn meerwaarde bewezen en is inmiddels geborgd in een zogenaamde Bedrijfsvoeringorganisatie conform de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De doorontwikkeling van de samenwerking krijgt vorm onder de noemer ‘ICT NML 2.0’ gebaseerd op de gepresenteerde toekomstvisie.

De samenwerking op het gebied van het beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) is gestart in de vorm van het Expertise Centrum Geo (EcGeo) waarin de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Roermond participeren. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst en worden periodiek geëvalueerd.

In de paragraaf verbonden partijen is een toelichting gegeven op de samenwerkingsvormen waar sprake is van een bestuurlijk en financieel belang.

ga terug