JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

EMU saldo

EMU-saldo vanuit exploitatiesaldo

2018

2017

2016

2015

A

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q onttrekking uit reserves (BBV artikel 17c)

-1.641

-1.183

3.172

3.284

B

Mutatie (im)materiële vaste activa

-137

-14.310

7.773

-3.285

C

Mutatie voorzieningen

-172

2.216

-4.508

1.769

D

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-7.390

-3.475

-3.919

3.657

E

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo (A+C-D-B-E)

5.714

18.818

-5.190

4.681

EMU saldo referentiewaarde

5.805

5.651

Verschil

-91

13.167

In bovenstaande tabel is het verloop van het EMU-saldo gedurende een aantal jaren te zien. Positieve EMU-saldi geven aan dat de gemeente via reële transacties meer geld binnen krijgt dan ze uitgeeft. Hierdoor ontstaat er ruimte voor aflossing van schulden en kan de reservepositie worden verbeterd. Een negatief saldo geeft het tegenovergestelde weer, er gaat meer geld uit dan er binnenkomt.
Indien het EMU-saldo meerdere jaren achtereen positief is, dan kan er sprake zijn van oppotten van gelden. Andersom geldt dat een meerjarig negatief saldo kan duiden op een structureel teveel spenderende gemeente. Beide scenario's zijn onwenselijk. Afwisseling tussen jaren van sparen en investeren is het wenselijke scenario.

ga terug