JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Personeel

De huidige arbeidsmarkt heeft geleid tot moeilijkheden bij het invullen van specifieke vacatures. Deze bleven langer openstaan en moesten soms langer worden ingevuld via inhuur.
Hierdoor is veel aandacht geschonken aan en geïnvesteerd in “Loopbaan, Ontwikkeling en Mobiliteit”. We hebben bij werving en selectie extra ingezet op branding van de gemeente Weert o.a. door gebruik van social media en een directe benadering van opleidingsinstituten.
Bij het vervullen van een bulk aan vacatures hebben we strategische personeelsplanning toegepast. Hierbij is optimaal gebruik gemaakt van interne mobiliteit, garantiebanen én organisatiebrede formatie.
Er is een jongerenprogramma gestart waarin we actief jongeren aantrekken en intern een opleidingsprogramma bieden. Voor garantiebanen voldoen we aan het ons opgelegde quotum.
Elke afdeling heeft een taakstelling op zich genomen voor het aantal stagiaires.

De organisatie heeft in de afgelopen jaren diverse bezuinigingen ondergaan. De gevolgen van deze bezuinigingen hebben niet alleen voor de activiteiten en het voorzieningenniveau een impact gehad, maar vooral ook voor de personele bezetting. Op diverse plaatsen in de organisatie zijn knelpunten ontstaan die moe(s)ten worden opgelost. Voor het oplossen van de personele knelpunten is in 2018 budget beschikbaar gesteld, zodat verder gewerkt kan worden aan het op orde brengen van de basis.  

ga terug