JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Financiën

Spoorboekje 2018
Een van de processen die concreet invulling geeft aan het handelen volgens het PDCA principe is de planning en control cyclus. In 2018 is ten behoeve van de cyclus een spoorboekje opgesteld om zowel bestuur als het management en de budgethouders te informeren over de planning en de voorbereiding van de P&C producten. Het spoorboekje beschrijft de verschillende P&C instrumenten, hoe deze zich met elkaar verhouden en de wijze waarop de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn georganiseerd. Een en ander draagt bij aan een integrale en efficiëntere interne werkwijze.

Begroting 2019 in een nieuw jasje
Om het bestuurlijk inzicht te vergroten is in 2018 de programmabegroting 2019 – 2022 in een nieuw jasje gestoken. Overigens heeft de verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening door middel van het planning en control instrumentarium constante aandacht.

Grondige evaluatie van de processen jaarrekening en begroting
Mede om voorgaande te realiseren heeft in 2018 een grondige evaluatie van de processen jaarrekening 2017 en begroting 2018 – 2021 plaatsgevonden. De uit deze evaluatie voortgekomen leer- en verbeterpunten maken nu deel uit van het spoorboekje en de bijbehorende detailplanningen.

Interim controle / accountantscontrole
De bevindingen van de accountant naar aanleiding van de in 2018 uitgevoerde interim controle hebben, zoals bij elke controle gebruikelijk is, geleid tot een concept-managementletter. Het aantal bevindingen en de inhoud van de bevindingen zijn ten opzichte van voorafgaande jaren verminderd. Een en ander is vooral het gevolg van een gedegen voorbereiding van de controle en het tijdig en kwalitatief beschikbaar hebben van de gevraagde informatie vanuit de gemeentelijke organisatie tijdens de controle.

ga terug