JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Saldo van de financieringsfunctie

Exploitatie

Begroot

Realisatie

Externe rentelasten kort geld

0

0

Externe rentelasten langlopende leningen O/G

2.704

2.705

Totaal rentelasten

2.704

2.705

Rentebaten op kort geld

0

21

Rentebaten op langlopende leningen U/G

522

522

Totaal rentebaten

522

543

Saldo

2.183

2.163

Rente doorberekend aan grondexploitaties

1.074

1.078

Aan taakvelden toe te rekenen rente

1.109

1.084

Rente eigen vermogen

2.587

2.587

Rente voorzieningen

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

3.696

3.671

Werkelijk aan taakvelden toegerekend (omslagrente)

3.499

3.225

Renteresultaat op taakveld treasury

196

446

Om er voor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in de paragraaf financiering o.a. inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties, en taakvelden wordt toegerekend. Door de rentekosten aan de desbetreffende programma’s en taakvelden toe te rekenen met behulp van een (rente)omslag, is de wijze van verantwoorden van de rente in de begroting en jaarrekening gelijk.
Bovenstaande tabel geeft het verwachte en gerealiseerde renteresultaat weer.

ga terug