JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Renterisico's

a. Kasgeldlimiet
Om het renterisico op schulden met een looptijd van minder dan één jaar te beheersen is de kasgeldlimiet in het leven geroepen. De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente maximaal mag financieren met kortlopende schulden. Indien de kasgeldlimiet meer dan 2 kwartalen achtereen wordt overschreden, dient de gemeente maatregelen te nemen. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel de kasgeldlimiet voor de gemeente bedraagt. De tabel werkt met gemiddelden per kwartaal.

Kasgeldlimiet

Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

Derde kwartaal

Vierde kwartaal

Omvang begrotingstotaal (lasten) per 1 januari 2018

152.082

152.082

152.082

152.082

Toegestane kasgeldlimiet

- in procenten van de grondslag

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

- in bedrag

12.927

12.927

12.927

12.927

Omvang vlottende korte schuld (+/+)

Opgenomen gelden < 1 jaar

10.000

6.669

8

5.004

Schuld in rekening courant

3.600

6.228

1.102

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

Totaal vlottende korte schuld

10.000

10.270

6.236

6.106

Vlottende middelen (-/-)

Contante gelden

25

27

26

22

Tegoeden in rekening courant

3.354

3.134

1.137

3.992

Overige uitstaande gelden <1 jaar

Totaal vlottende middelen

3.378

3.161

1.163

4.015

Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld

6.622

7.109

5.074

2.091

Toegestane kasgeldlimiet

12.927

12.927

12.927

12.927

Ruimte (+) / overschrijding (-)

6.305

5.818

7.853

10.836

Het beleid van de gemeente is er op gericht om binnen de norm te blijven. Dat is in 2018 gelukt: de kasgeldlimiet is in 2018 niet overschreden.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de afgesloten en afgeloste kasgeldleningen.

Kasgeldleningen

Bedrag

Gemiddelde rente

Gemiddelde looptijd (dgn)

Stand 1 januari 2018

10.000

Nieuwe leningen

25.000

-0,35%

62

Aflossingen

27.500

Stand 31-12-2018

7.500

0

0

De rente op kortlopend geld is heel 2018 negatief geweest. De gemeente heeft van deze situatie zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt door het afsluiten van kasgeldleningen en zo het gebruik van de rekening-courant faciliteit (wat niets oplevert) te beperken.

b.   Renterisiconorm
De renterisiconorm is bedoeld om het renterisico op langlopende leningen (langer dan 1 jaar) te beperken.  Door toepassing van de norm wordt spreiding verkregen in de looptijden van de leningenportefeuille. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en renteherziening van leningen, niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel de jaarlijkse aflossingen op de vaste schuld nog mogen toenemen:

Renterisiconorm

2018

2019

2020

2021

in procenten van de grondslag

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

in bedrag

34.619

30.670

29.998

29.537

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

Aflossingen

10.928

10.959

9.760

8.156

Ruimte (+), overschrijding (-) van renterisiconorm

23.691

19.711

20.238

21.381