JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Wijze waarop rente wordt toegerekend

De gemeente past het principe van totaalfinanciering toe. Dat houdt in dat er geen verband is tussen de financieringsmiddelen en de activa die daarmee zijn verkregen. Alle rentebaten en -lasten met betrekking tot de financiering worden vastgelegd binnen het taakveld treasury waarna het saldo wordt toegerekend aan de aanwezige vaste activa via de omslagrente (2018: 1,8%). Vervolgens worden de kapitaallasten (rente + afschrijving), zoals die zijn berekend in de staat van activa, toebedeeld aan de producten/taakvelden.

ga terug