JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Organisatorische ontwikkelingen op het gebied van financiering

Met betrekking tot het opstellen van de liquiditeitenprognose is het proces van actualisatie van de prognose vorm gegeven. Besloten is de aanlevering van financiële gegevens door afdelingen over de investeringen en grondexploitaties op te nemen in de planning & control cyclus. Vanaf 2019 zal de vraag naar informatie nagenoeg meelopen met het proces van 1e tussentijdse rapportage/kadernota en 2e tussentijdse rapportage.

Sinds een aantal jaren is BNG verplicht om ook voor de kredietlimieten beschikbaar gesteld aan decentrale overheden liquiditeiten aan te houden. De bank ziet zich genoodzaakt voor het aanhouden van deze liquiditeiten over het ongebruikte deel van de kredietlimiet in rekening-courant een bereidstellingsprovisie in rekening te brengen per 1 januari 2019. Aan decentrale overheden is de mogelijkheid geboden om de kredietlimiet in rekening-courant te verlagen om zo de kosten te beperken. Weert heeft de kredietlimiet aangepast naar € 10.000.000 (was € 15.000.000). Een en ander is in 2018 in een nieuwe overeenkomst vastgelegd.

ga terug