JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Onbenutte belastingcapaciteit

Bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken naar de drie belangrijkste inkomsten van de gemeente te weten: OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten, voor zover deze laatste twee niet maximaal mogelijk en/of kostendekkend zijn. De onbenutte belastingcapaciteit bij de OZB is zo groot als het verschil tussen het gehanteerde tarief en het tarief om tot een artikel 12 gemeente gerekend te worden. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 is gebaseerd op het gewogen landelijk gemiddelde van de WOZ-waarde gecorrigeerd voor onder dekking, met een opslag van 20%.

Omdat de afvalstoffenheffing en rioolheffing maximaal kostendekkend zijn, wordt bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit alleen naar de OZB gekeken.

OZB-opbrengst 2018

Rekentarief Weert

Rekentarief landelijk + 20%

Onbenutte belastingcapaciteit

Woningen eigenaren

5.930

0,1208%

0,1416%

1.021

Niet-woningen eigenaren

2.655

0,2149%

0,3288%

1.407

Niet-woningen gebruikers

1.376

0,1307%

0,2452%

1.205

3.633

De gegevens van het landelijk gemiddelde zijn van de site van "Coelo" gehaald.