JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Onvoorziene lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor onvoorziene lasten moeten opnemen. In de begroting 2018 is een raming opgenomen voor "Onvoorziene uitgaven" van € 31.000 waarvan € 23.000 bestemd is voor structurele uitgaven en        € 8.000 voor incidentele uitgaven.