JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Inventarisatie Risico's en benodigde weerstandscapaciteit

Het is verplicht om de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. In onderstaande inventarisatie van deze risico's wordt daarop uitgebreid ingegaan.

Diverse risico's keren jaarlijks terug, zoals bijvoorbeeld:

  • de grondexploitatie (zie hiervoor de afzonderlijke paragraaf Grondbeleid); de risico's zijn op basis van de laatste inzichten afgedekt door middel van de reserve risicobuffer grondexploitatie en voorzieningen, maar er blijft een risico bestaan;
  • (Exploitatie) vastgoed;
  • Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand;
  • de parkeeropbrengsten;
  • de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Bij de inventarisatie van de risico's zijn 175 (begroting 2019: 173) risico's geïdentificeerd. In de tabel op de volgende pagina's zijn de 10 voor onze gemeente grootste risico's met een geschat financieel effect van € 150.000 of meer opgenomen.

Ris.nr.

Proces

Beschrijving risico

Categorie

Oorzaak risico

Gevolgen risico

I/S

Genomen beheersmaatregelen

Bedrag

1

R.R3.11

Grondexploitatie bedrijventerreinen

Opbrengstdaling en vertraging afzet van de te verkopen kavels.

Financieel risico

De (tijdelijke) opleving in de bouw zorgt voor een opstuwend effect in de kosten voor bouw- en woonrijp maken van bouwgrond. Tevens zorgt de lange looptijd van grondexploitaties voor onzekerheid in afzet.

Afzet in de reguliere bedrijfskavels blijft achter bij de prognoses.

S

* Extra personele inzet om de verkoopdoelstellingen te realiseren.
* Verkaveling Kampershoek 2.0 aanpassen aan de vraag: meer grootschalige logistiek.

7.000

2

R.R3.10

Grondexploitatie woningbouw-projecten

Onzekerheid over opbrengsten en kosten als gevolg van de lange doorlooptijd en onzekerheid over woningbouw op uitbreidingslocaties.

Financieel risico

* De (tijdelijke) druk op de woningmarkt zorgt onder meer voor een stijging van de kosten voor bouw- en woonrijp maken. Tevens is de afzetbaarheid van bouwkavels op lange termijn moeilijk voorspelbaar.
* Ter bestrijding van leegstand in stedelijk gebied vindt transformatie naar woningen plaats.

Negatieve invloed op de opbrengsten.

S

Ten aanzien van de prijsontwikkeling wordt met regelmaat de lokale markt onderzocht. De gehanteerde prijzen worden daar goed op afgestemd.

1.900

3

R.K2.5

Jeugdwet en WMO

Financiële risico's door het onvoldoende op orde zijn van de inrichting en implementatie van de bedrijfsvoering naar aanleiding van de extra taken op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie.

Maatschappelijk risico

De implementatie en inrichting van de bedrijfsvoering is grotendeels gereed maar kan nog verder worden geoptimaliseerd, terwijl gelijktijdig de uitvoering aan partners is opgedragen. Ook heeft de Rijksoverheid de beloofde digitale gegevensuitwisseling (en facturering) via de zgn I-WMO en I-Jeugd grotendeels op orde.

Er wordt nog steeds met eigen administraties gewerkt. De financiële risico's ten aanzien van jeugdhulp en Wmo blijven bestaan. Bij het onderdeel Participatie spelen deze risico's in mindere mate omdat daar in 1e instantie alleen de financieringsstroom gewijzigd is.

S

* Nieuwe verwervingssystematiek en andere manier van werken toegang (resultaatgericht);
* Toegang: obv zelfredzaamheidsmatrix en voldoende kennis / expertise;
* Samenwerking jeugdhulp;
* Kwartaalrapportage (bijsturen).

1.500

4

R.K2.19

WMO

Financieel risico door invoering abonnementstarief voor de eigen bijdrage WMO. Doordat eigen bijdrage niet meer afhankelijk is van inkomen ontstaat mogelijk een hoger beroep op voorzieningen.

Financieel risico

Wijziging landelijke wet- en regelgeving.

Hogere kosten voor de gemeente.

S

In de begroting 2019 en verder is rekening gehouden met een stijging van het aantal cliënten. Er vindt frequente monitoring plaats van de ontwikkeling van cliëntenaantallen.

1.500

5

R.K2.11

3 D breed

Beschikbaar budget voor de Jeugdhulp en WMO is niet toereikend.

Financieel risico

Nieuw verdeelmodel sociaal domein per 2021 inclusief beschermd wonen/maatschappelijke opvang laat op basis van eerste, voorlopige cijfers een tekort zien.

De gemeente heeft een budgettekort.

S

Budget inkoop is taakstellend. Continu contractbeheer. Volgen ontwikkelingen nieuwe verdeelmodel en waar mogelijk invloed uitoefenen.

1.250

6

R.R2.2.1

Passend aanbod (maatschappelijke) accommodaties

Niet passend aanbod aan accommodaties.

Financieel risico

Geen afstemming tussen wensen en beschikbare accomodaties.

Voor de jaren 2018 en volgende bestaat de mogelijkheid dat uitgaven langer doorlopen.

S

* Clustering van de accommodaties maakt het mogelijk te komen tot voor de toekomst levensvatbare accommodaties.
* De behoefte (voornamelijk vormgegeven binnen het maatschappelijk en ruimtelijk beleid) is leidend in de bepaling welk accomodatieaanbod gewenst is. In de beleidsplannen worden ook de financiele middelen gealloceerd. Er is dan ook een sterke behoefte aan lange termijn visie in het beleid (maatschappelijk, ruimtelijk, strategisch en vastgoed.).

1.000

7

R.K2.9

3 D breed

Gewenste afname van doorverwijzing van de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand.

Maatschappelijk risico

Onvoldoende afstemming met en tussen aanbieders/ hulpverleners. En te weinig aanbod 1e lijn.

Hogere kosten voor de gemeente.

S

We blijven het stelsel hierop monitoren via kwartaal- en jaarrapportages jeugdhulp en WMO. Als gevolg van de nieuwe verwervingssystematiek en toegangsprocedure vindt er een extra 'check' plaats aangaande de toegang tot de tweede lijn.

1.000

8

R.B1.4

Privacy

Privacy, datalek: Het in verkeerde handen vallen van (privacy) gevoelige informatie/ persoonsgegevens.

Juridisch/aansprakelijkheids risico

Menselijke fout, hack, niet-versleutelde info versturen, onbeveiligde mail.

Het in verkeerde handen vallen van tot de persoon herleidbare gegevens, bestuurlijke boete (AP).

S

Autorisaties beperken/ gegevens en toegang beveiligen/ bewustheid organisatie Privacy door PT.

820

9

R.K2.17

Jeugdwet en WMO

Nieuwe vorm van bekostiging maatwerkvoorzieningen vanaf 2018 kan financiële gevolgen hebben die niet waren voorzien.

Financieel risico

Het is een nieuwe bekostigingsvorm waarvoor nog geen ervaringscijfers bekend zijn.

Hogere kosten voor de gemeente.

I

- Zorgvuldig onderzoek naar beprijzing profielen, in samenwerking met partners, inclusief prognoses - Toegangsproces wordt geoptimaliseerd.
- Monitoring en evaluatie ingebouwd in proces

750

10

R.K1.11

WSW

Financieel resultaat van de Risse is negatief.

Financieel risico

Terugloop Rijksfinanciering, stoppen WSW wetgeving, onvoldoende rendabele werkzaamheden en onvoldoende detacheringsmogelijkheden.

Aanvullende financiële middelen vanuit de Gemeente

S

* Inbesteding en inzetten weerstandsvermogen van de Risse;
* Uitbreiding product portfolio;
* Samenwerking gemeenten;
* Beleidsplan brede aanpak sociaal domein in de maak.

600

17.320

In de voorgaande tabel zijn de risico's opgenomen die corresponderen met de nummers in de onderstaande grafiek.  

Kans van optreden

Financiële impact

Klasse

Frequentie

Klasse

Financieel gevolg

1

≤ 1 keer per 10 jaren

1

€ 0 - € 10.000

2

1 keer per 5 - 10 jaren

2

€ 10.000 - € 40.000

3

1 keer per 2 - 5 jaren

3

€ 40.000 - € 100.000

4

1 keer per 1 - 2 jaren

4

€ 100.000 - € 200.000

5

≥ 1 keren per jaar

5

meer dan € 200.000

Naast de 10 grootste risico's is er sprake van overige risico's die opgeteld een financieel risico vormen van € 3.500.000 (begroting 2018: € 2.789.000). Het totaal benodigde weerstandsvermogen (dit is het totale bedrag aan financiële risico's) bedraagt hiermee: € 20.820.000 (begroting 2018: € 23.809.000).

ga terug