JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Programma 5 Financiën

Visie

De rijksbezuinigingen en andere ontwikkelingen zoals de 3 decentralisaties zullen forse consequenties hebben op de door gemeenten te besteden middelen. De komende jaren dwingen ons tot het maken van keuzes over de rol en taken van de gemeente Weert. De uitvoering van taken zal gericht zijn op een maximale dienstverlening tegen minimale kosten. Het resultaat zal uitmonden in een juiste balans tussen afslanken van taken en het behoud van een slagvaardige dienstverlening en organisatie.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 13.531
Gerealiseerd € 13.149
Afwijking € 383