JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Financiële analyse

De lasten zijn € 382.000 lager dan begroot. De baten zijn € 693.000 hoger dan begroot.

Personeelslasten
Binnen dit programma is een aantal begrotingsposten opgenomen dat te maken heeft met de personeelskosten.

Het gaat dan over onder andere kosten voor de afronding van het FLOW-traject en de kosten van WinD.
Voor beide onderdelen geldt dat voor deze kosten een aanwending van de algemene reserve plaatsvindt, waardoor er geen effect is op het resultaat van de jaarrekening.
Voor het FLOW-traject was nog een geoormerkt budget binnen de algemene reserve van € 227.000 beschikbaar. Voor 2018 wordt dit budget tot een bedrag van € 124.000 ingezet. Het resterende geoormerkte budget komt hiermee op € 103.000.

In 2018 zijn de bij de begroting opgenomen bedragen voor WinD bijgesteld. Het oorspronkelijk door de raad voor 3 jaar beschikbaar gestelde bedrag van € 1.850.000 is op basis van het raadsbesluit met betrekking tot het budget personele knelpunten van september 2018 in een nieuwe projectbegroting verdeeld over 5 jaar.
De bijgestelde begroting ging uit van een voor 2018 te besteden budget van € 356.000.
Uiteindelijk zijn de kosten hoger geweest en wordt de algemene reserve tot een bedrag van € 426.000 aangewend. Binnen de totale projectbegroting van WinD is de algemene reserve in 2017 minder ingezet dan in eerste instantie werd verwacht (€ 117.000 minder aangewend).
Het extra voor 2018 benodigd bedrag van € 71.000 uit de algemene reserve heeft dus geen extra claim op deze reserve tot gevolg.

In september 2018 is ook een eenmalig bedrag ten laste van de algemene reserve beschikbaar gesteld voor de oplossing van personele knelpunten.
Voor de periode 2018-2024 is een bedrag van € 3.700.000 beschikbaar.
Voor het jaar 2018 werd hierbij rekening gehouden met een noodzakelijke inzet van de algemene reserve van € 679.000.
Gedurende het jaar worden de kosten van noodzakelijke inhuur van personeel in relatie tot inzet van projectgelden, uitvoeringsbudgetten binnen het sociaal domein, binnen de begroting beschikbare budgetten voor inhuur en lagere salariskosten ambtelijk apparaat door ontstane vacatures nadrukkelijk gevolgd.

Op grond van een analyse van de werkelijke salariskosten ambtelijk apparaat en kosten inhuur personeel t.o.v. de hiervoor in de begroting beschikbare budgetten (inclusief beschikbare budgetten binnen diverse projecten), kan geconcludeerd worden dat het voor 2018 beschikbare budget voor knelpunten personeel van € 679.000 tot een bedrag van afgerond € 448.000 ingezet moet worden.

Bij de overige salariskosten - die voor een groot deel verantwoord worden bij 'overhead'- is er een nadeel van € 372.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het nadeel op de doorberekening van salariskosten aan het Grondbedrijf en investeringen van € 265.000.

Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) vastgoed
De lasten van het  MJOP waren geraamd op € 1.483.000. Doordat onderhoud uitgesteld is, bedragen de werkelijke uitgaven € 458.000 waardoor een onderschrijding ontstaat van
€ 1.025.000. Schilderwerken, dakonderhoud en onderhoud water en energievoorzieningen moeten opnieuw aanbesteed worden. De werkzaamheden zijn hierdoor ook doorgeschoven.

Het bovengenoemde verschil wordt verrekend met de reserve gemeentelijk vastgoed en leidt niet tot een budgettair resultaat.

Digitale basiskaart
Vanaf 2018 wordt een groot deel van de werkzaamheden voor onder andere de digitale basiskaart uitgevoerd door de samenwerkingsorganisatie EcGeo. De budgetten die hiervoor overgaan, zijn  nog bij de gemeente Weert in de begroting blijven staan. Dit omdat de organisatie in 2018 in de opstartfase zat en (nog) geen formele (juridische) samenwerking c.q. gemeenschappelijke regeling is. In 2018 zijn per saldo de lasten en baten binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten gebleven.

Pensioenvoorziening zittende en voormalige wethouders
Voor zittende en voormalige wethouders wordt een voorziening toekomstige pensioenverplichtingen gevormd middels een actuariële waarde-berekening van het opgebouwde pensioen. Jaarlijks doteert of onttrekt  gemeente Weert aan de voorziening om deze op het gewenste peil te houden. De dotatie in 2018 levert een incidenteel nadeel op van € 108.000.

Debiteurenvorderingen
Afboeken van oude debiteurenvorderingen levert een eenmalig nadeel op van € 341.000.

ga terug