JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2018 en wat is de realisatie?

Groen:      Conform planning of afgerond
Oranje:      Loopt achter op de planning maar is opgepakt
Rood:      Achterstand op de planning / kritisch traject

Sub-doelstellingen

Wat zijn de voorgenomen resultaten?

Gerealiseerde resultaat

5.1.Bezuinigingen en efficiëncy maatregelen

5.1.1.Organisatie ontwikkeling

Implementatie organisatie ontwikkelplan WinD

De implementatie van het ontwikkelplan wordt niet in drie maar in vijf jaar verspreid opgepakt. Daarmee heeft de organisatie meer tijd om de gewenste ontwikkelingen door te zetten.

5.1.2.Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningenplannen besparen

Clustering van voorzieningen en efficiency verbetering

De taakstelling maatschappelijke voorzieningen wordt op basis van de opgestelde voorzieningenplannen niet gerealiseerd. De taakstelling vastgoed gaat bovendien over dezelfde exploitatiekosten vastgoed. Bij de 1e Tussenrapportage 2019 vervallen.

5.1.3.Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied besparen in de uitgaven

Uitvoeren masterplan ICT (noodzakelijke investeringen en doorontwikkeling samenwerking)

De samenwerking op ICT gebied heeft gestalte gekregen via de gemeenschappelijke regeling ICT-NML. De verdere uitwerking van de digitalisering is via het Masterplan Digitale Transitie beschreven.

5.1.4.Verkoop  en exploitatie van gemeentelijk vastgoed

Planmatige verkoop vastgoed

In de begroting 2018 werd rekening gehouden met opbrengsten verkoop vastgoed van € 817.500. Uiteindelijk kon een opbrengst van € 1.313.277 gerealiseerd worden.

Planmatig uitvoeren van onderhoud

Voor het gemeentelijk vastgoed is een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld welke is vastgesteld door de raad. Deze planning vormt de basis voor het uit te voeren onderhoud.

Plan opstellen om te komen tot kostendekkende huren

Door nu voorrang te geven aan het optimaliseren van de registratie van het vastgoed met informatie om beleid en strategische keuzes te kunnen maken kan ook aansluitend de dekkende huur per object/cluster van objecten worden bepaald.

Projectmatige opzet vastgoedbeheer

Inmiddels is het team aangevuld en is er voldoende menskracht om zaken aan te pakken. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet gericht op planmatig werken van onderhoudsplanning tot uitvoering in relatie tot de begroting en financiële realisatie.

5.1.5.Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering

Onderzoek vormen van samenwerking en/of uitbesteding bedrijfsvoering

Naast samenwerking op het gebied van het sociaal domein en de ICT is in 2018 de samenwerking op het gebied van GEO in de vorm van het Expertise  Centrum Geo (EcGeo) gestart.

5.1.6.Analyse op kansen voor subsidies

Structureel volgen van de mogelijkheden van subsidieverwerving in overleg met de samenwerkende gemeenten en het extern adviesbureau

De mogelijkheden van subsidieverwerving worden gevolgd in overleg met gemeenten en het extern adviesbureau. In 2018 zijn tot een bedrag van € 1.100.000 aanvragen ingediend. Hiervan is € 650.000 toegekend.

5.2.Lasten voor de inwoner

5.2.1.Streven om de Onroerende zaakbelasting alleen te verhogen om nieuw beleid mogelijk te maken

Dekking nieuw beleid binnen reguliere begroting ("Oud voor nieuw")

Bij de Onroerendzaakbelasting is indexmatige verhoging uitgangspunt. Er wordt ingezet op het inzetten van bestaande middelen om nieuw of wijzigingen in beleid mogelijk te maken zonder daarbij extra middelen te vragen.

ga terug