JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Programma 3 Zorg

Visie

Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig en veilig leven is. Wij spelen in op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, die zorgen voor druk op maatschappelijke voorzieningen. We willen de zelfredzaamheid van onze inwoners vergroten. En iedereen stimuleren om zo veel mogelijk mee te doen in de samenleving, ook in tijden van economische recessie. Waar nodig bieden wij hulp aan onze inwoners om hen in de samenleving te laten participeren. Als gemeente hebben wij daarbij een regiefunctie op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. In onze aanpak zijn wij klantgericht en staan voor een professionele dienstverlening.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 59.456
Gerealiseerd € 59.240
Afwijking € 216