JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Zorg

3.1.Inkomensondersteuning

3.1.1.Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen

3.1.2.Aanvalsplan armoede

3.1.3.Financieel zelfstandige volwassenen, met (tijdelijke) ondersteuning waar nodig

3.1.4.Voorkomen en aanpak van sociale zekerheidsfraude

3.2.Zelfredzaamheid

3.2.1.Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk. Uitvoering Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) met 5 thema's:

3.2.2.Geen kind tussen wal en schip

3.2.3.Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk

3.2.4.Mantelzorg (ondersteuning)

3.2.5.Aandacht voor mensen met beperkingen

3.2.6.Opvoed- en opgroei ondersteuning door Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

3.2.7.Transformatie jeugdzorg

3.2.8.Financieren en aansturen jeugdgezondheidzorg

3.2.9.Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid

3.3.Veiligheid

3.3.1.Veilige woon- en leefomgeving

3.3.2.Veilig uitgaan: afname alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar en afname dronkenschap in het publieke domein

3.3.3.Doorontwikkeling veiligheidsregio

3.3.4.Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid

3.4.Gemeentelijke diensten

3.4.1.Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening

ga terug