JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2018 en wat is de realisatie?

Groen:      Conform planning of afgerond
Oranje:      Loopt achter op de planning maar is opgepakt
Rood:      Achterstand op de planning / kritisch traject

Sub-doelstellingen

Wat zijn de voorgenomen resultaten?

Gerealiseerde resultaat

3.1.Inkomensondersteuning

3.1.1.Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen

De Klijnsma-gelden maximaal in natura inzetten voor kinderen in armoede tot 18 jaar

829 kinderen zijn bekend = 80% van de door CBS genoemde 1050 kinderen in armoede.

Inzet Klijnsma-gelden bij Stichting leergeld, jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds

Stichting Leergeld: Een toename van 14% t.o.v. 2017 naar 475 kinderen. Jeugdfonds cultuur 46 kinderen. Jeugdsportfonds 223 kinderen.

3.1.2.Aanvalsplan armoede

Uitvoering geven aan het vastgestelde Aanvalsplan armoede (inclusief het alternatief voor het sociaal cultureel fonds)

Jaarplan 2018 is opgesteld met voorgenomen acties. Evaluatie volgt in eerste kwartaal 2019.

3.1.3.Financieel zelfstandige volwassenen, met (tijdelijke) ondersteuning waar nodig

Team schulddienstverlening is opgezet waardoor de kwaliteit en regie wordt vergroot. Volwassenen worden (tijdelijk) ondersteund waar noodzakelijk

In 2018 zijn de volgende resultaten behaald:aanmeldingen 252, intakes 218, uitval 34.Aantal lopende dossiers team schulddienstverlening op 31-12-2018: 197.

3.1.4.Voorkomen en aanpak van sociale zekerheidsfraude

Inzet op preventie d.m.v. goede voorlichting, themacontroles en inzet van huisbezoeken (PW en Wmo). Samenwerken met diverse partners, zowel lokaal, regionaal, als op landelijk niveau. Mogelijkheden van landelijke bestandskoppelingen verruimen.

Er is in 2018 1 themacontrole uitgevoerd.

3.2.Zelfredzaamheid

3.2.1.Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk. Uitvoering Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) met 5 thema's:

Verder ontwikkelen van persoonlijke arrangementen voor kwetsbare jongeren waarvoor een starterskwalificatie niet haalbaar is

Voor deze kwetsbare jongeren is maatwerk en scholen kunnen deze jongeren bij ons aanmelden voor een maatwerktraject bij Werk.kom zodat passend werk of dagbesteding ingezet kan worden.

Verder ontwikkelen van persoonlijke arrangementen binnen school om ervoor te zorgen dat leerlingen een starterskwalificatie kunnen behalen

Nieuwe doelstelling vroegtijdige schoolverlaters landelijk is behaald: subregio Weert vertoont een daling in 2016-2017. Voor 2018 wordt lichte stijging verwacht omdat DUO inburgeraars meetelt als VSV'er.

Samenwerking versterken met de sociale domeinen (Wmo participatie en jeugd)

In teamsessies en gerichte bijeenkomsten is in 2018 kennis en ervaring gedeeld, zowel intern als met externe partners en gemeenten. Er is intensieve samenwerking jeugdpreventie met armoede- en gezondheidsbeleid.

Gezonde en veilige school: voorlichting alcohol, drugs, leefstijl, trainingen weerbaarheid ter voorkoming van pesten en meeloopgedrag, project veilige MBO

De ROJ werkgroep “klaar voor de toekomst” heeft in 2018 gewerkt aan de thema’s positief leefklimaat op school, 21-eeuwse vaardigheden. De GGD biedt “voorkomen cyberpesten” aan. De weerbaarheidstrainingen van Punt Wz zijn uitgebreid naar 18 groepen.

Verbinden convenant kwetsbare jongeren Midden-Limburg (ML) en werkagenda kwetsbare jongeren ML aan de nieuwe Voortijdig Schoolverlaten (VSV) aanpak

In ML is  werkgroep Jongeren in Kwetsbare positie gestart die 1e bijeenkomst heeft gehad n.a.v. de 24-u conferentie Soc.Domein. In deze 1e bijeenkomst zijn definities bepaald en in maart 2019 is de 2e bijeenkomst om tot concrete afspraken te komen.

Convenant VSV 2016-2020, uitvoering geven aan de maatregelen VSV

LP/RMC schrijft wekelijks alle jongeren aan die voortijdig schoolverlaten en probeert hen terug naar school te krijgen. Ook werken wij preventief.I.v.m.AVG mag LP/RMC alleen nog jongeren spreken na verzuimmelding via DUO.

Uitbreiding doelgroep Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC) met oud VSV’ers en jongere 16-23 jaar Praktijkonderwijs (PrO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Entree

Minder verwijzing speciaal onderwijs. Per 2018 is doelstelling 3,66% (resultaat 3,25%) van totaal aantal leerlingen VO in VSO. 95% van de oud VSV'ers zijn in beeld bij de gemeente; continue monitoring VSV en oud VSV.

Regionale ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) uitvoeren; acties 0-23 jarigen

Er is ook in 2018 gewerkt aan 13 speerpunten van de ROJ. De focus lag vooral op preventie en passende ondersteuning.

Voor/vroegschoolse educatie: 100% toegang peuteropvang peuters laagopgeleide ouders (verplichting ministerie)

125 peuters konden in 2018 naar de ‘gemeentelijke’ peuteropvang (in kader van armoedebeleid waar nodig gratis). De opvang is uitgebreid naar 52 weken per jaar. Het aantal huisbezoeken is meer dan verdubbeld naar 203.

7 Schakelklassen, vroegschoolse educatie en ouderparticipatie  ter bestrijding onderwijsachterstanden

90 kinderen van laagopgeleide ouders kregen in 2018 8 uur per week extra taal, in najaar zijn 2 extra taalgroepen gestart en is  extra vroegschoolse educatie aangeboden. Daarnaast is er  aanbod dagarrangementen voor 190 kinderen.

integraal beleid peuteropvang vanuit onderwijs, participatie of sociaal medische indicatie

Er is steeds meer interne samenwerking gericht op een sluitend aanbod. Deze integrale aanpak heeft ertoe geleid dat alle ‘gemeentelijke’ peuteropvangplekken in 2018  bezet waren.

3.2.2.Geen kind tussen wal en schip

Opvoed- en opgroeiondersteuning: versterking ouders, kinderopvang, scholen, verenigingen. Breed toegankelijke basisondersteuning en gerichte preventiearrangementen

Er zijn in 2018 ouderbijeenkomsten georganiseerd met aandacht voor netwerkvorming. Voor alleenstaande jonge ouders en arme, kwetsbare gezinnen bood kinderopvang een tweede opvoedomgeving.

Afstemming Centrum voor Jeugd en Gezin ( CJG ), kinderopvang, onderwijs, Punt welzijn en andere jeugdinstellingen

In 2018 was aan elke school/kinderopvang een Jeugd- en Gezinswerker van het CJG verbonden, zodat er korte lijnen zijn.

3.2.3.Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk

De voorgenomen bezuinigingen voor 2018 uit Kiezen met Visie: Punt Welzijn worden uitgewerkt

Punt Welzijn is, na een korting op het subsidie in de voorgaande jaren, omgevormd naar een eigentijdse, afgeslankte en toekomstbestendige organisatie die een plek heeft in het nieuwe zorg- en welzijnsstelsel.

De omslag in het ondersteuningsaanbod van ‘productgericht’ naar ‘resultaatgericht’ wordt verder doorgezet (maatwerk)

In 2018 is een nieuwe resultaatgerichte manier van werken ingevoerd. Ook is een optimalisatietraject opgestart met als einddoel een bestendiging van het resultaatgericht werken in de toegang en een validatie van het beoordelingsinstrument.

De activiteiten uit de Actiematrix 2017-2018 (behorende bij het Wmo beleidsplan 2017-2019) worden uitgevoerd.

De uitvoering van de Actiematrix Wmo 2017-2019 loopt volgens planning. Over de voortgang wordt in 2019 gerapporteerd.

Meer differentiatie in de inzet van hulp bij het huishouden door andere manier van inkopen.

Er zijn in 2018 drie profielen ingevoerd, waardoor meer maatwerk geleverd wordt.

Het Implementatieplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang "2020" wordt in samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten uitgevoerd

Het nieuwe verdeelmodel is landelijk uitgesteld tot waarschijnlijk 1-1-2021. Samen met de Midden-Limburgse gemeenten zijn de acties uit het Implementatieplan deels opgepakt (o.a. warme overdracht Beschermd Wonen naar Wmo lokaal).

Veilig thuis

Meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld zijn in 2018 direct opgepakt dan wel doorgeleid naar het lokale veld.

3.2.4.Mantelzorg (ondersteuning)

Beeldvorming en bewustwording rondom mantelzorg worden voortgezet

Mantelzorgers zijn in 2018 door de inzet van Punt Welzijn beter in beeld en worden passend ondersteund. In het 1e kwartaal van 2019 volgt hierover een inhoudelijk verslag. Het plan voor 2019-2022 is in 2018 vastgesteld.

Versterken netwerkomgeving rondom mantelzorg. De in 2016 en 2017 ingezette activiteiten worden in 2018 voortgezet

Vormen van mantelzorgondersteuning zoals de mantelzorgmarkt, de week van de mantelzorg en mantelzorgbijeenkomsten zijn in 2018 bij een breed publiek bekend gemaakt.

3.2.5.Aandacht voor mensen met beperkingen

Evaluatie van resultaten Agenda 22 gerealiseerd. De vernieuwde actiepunten worden in 2018 verder uitgewerkt

De evaluatie heeft vertraging opgelopen. Dit wordt in het 1e kwartaal van 2019 alsnog opgepakt.

De bewustwording over de Agenda 22 binnen de organisatie vergroten

In 2018 is een eerste aanzet gemaakt om de bewustwording te vergroten door twee portefeuillehouders in de praktijk te laten ervaren wat het betekent om een fysieke beperking te hebben.

3.2.6.Opvoed- en opgroei ondersteuning door Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Preventie-arrangementen naar behoefte uitvoeren

Gezin Gezien heeft in 2018 koppelingen verzorgd tussen vraag- en steun ouders. Buurtgezinnen (ontlasting van vraaggezin) is opgestart. CJG biedt “Houvast” voor ouders met licht verstandelijke beperking.

CJG werkt vanuit het gedachtegoed 1Gezin1Plan om tot integrale aanpak te komen. Niet medicaliseren, maar normaliseren. Uitgaan van mogelijkheden. 1g1p heeft cliëntperspectief als uitgangspunt. Hierdoor wordt positieve cliënttevredenheid verwacht

CJG heeft in 2018 via inlooppunt, telefonisch, website en contact op scholen vragen van ouders opgepakt en waar nodig verwezen naar jeugdhulp. Cliënttevredenheid door  CJG elk kwartaal gemeten. Resultaat Q3: 97% ervaart de hulp voldoende tot goed.

3.2.7.Transformatie jeugdzorg

Uitvoeren beleidsplan jeugdhulp 2017-2020 en richtinggevende notitie inkoop Jeugdhulp 2017

Beleidsdoelstellingen beleidsplan en richtinggevende notitie zijn in 2018 gerealiseerd, aandachtspunten zijn consolidatie en transformatie.

Vernieuwen werving jeugdhulp

In 2018 is een nieuwe resultaatgerichte manier van werken ingevoerd en op basis van opgedane ervaringen is gewerkt aan verdere verbetering en transformatie van jeugdhulp.

Werken volgens gedachtegoed 1Gezin1Plan

Er is tevredenheid bij ketenpartners en cliënten over de geboden ondersteuning en de samenwerking.

Inzet CJG als eerste lijn jeugdhulp (onderdeel van de opdracht CJG)

Het CJG nam in 2018 in toenemende mate zelf hulpvragen in behandeling.

3.2.8.Financieren en aansturen jeugdgezondheidzorg

Meer directe inzet voor ouders/kinderopvang en scholen op basis van feitelijke ondersteuningsvraag en minder overhead, staf

Jeugd- en Gezinswerker op elke kinderopvang/school. Doordat ouderbijeenkomsten goed worden bezocht, worden vragen van ouders snel gehoord en vinden ze steun bij elkaar.

Versterken rol JGZ, door preventie en vroegsignalering voorkomen zwaardere problematiek

Op basis van meest voorkomende opvoedproblemen is Voorzorg ingezet (intensieve begeleiding jonge risicomoeders). Er is een aanzet gemaakt voor een cursus ouderschap in 2019 ter bevordering van hechting en voorkoming van echtscheidingen.

3.2.9.Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid

Het actieprogramma lokaal gezondheidsbeleid wordt uitgevoerd: het stimuleren van een actievere leefstijl onder alle leeftijdsgroepen. Nieuwe actiepunten op het gebied van Jeugd en ouderen worden verder vorm gegeven.

Door inzet van combinatiefunctionarissen zijn in 2018 diverse interventies ingezet. Hierdoor is een integrale aanpak m.b.t. gezondheid, sport/beweging en participatie tot stand gekomen. Op alle basisscholen is de methodiek JOGG succesvol ingezet.

3.3.Veiligheid

3.3.1.Veilige woon- en leefomgeving

Uitvoeren integraal veiligheidsplan 2015-2018 (IVP): het terugdringen van het aantal woninginbraken

Doelstelling IVP: in 2018 een daling van 10% t.o.v. 2014: max.440 inbraken. In 2018 zijn er 182 inbraken geweest. Er is extra aandacht besteed aan de kwetsbare positie van ouderen, aangezien zij vaker slachtoffer zijn van woninginbraken.

Aanpakken overlast jeugd en preventie op alcohol- en drugsgebruik bij jeugdigen. De veiligheid in en om school wordt hierbij betrokken. Scholen ervaren minder overlast.

Daling van de overlast met 3% van 271 naar 263 meldingen. Er is permanente voorlichting over alcohol en drugs en in weerbaarheidstrainingen wordt meeloopgedrag voorkomen.

Onvoorziene zaken die invloed hebben op de openbare orde en veiligheid

Adequaat gereageerd bij actualiteiten en/of incidenten met impact op de openbare orde (bijv. autobranden, dumpen van illegaal afval, jihadisme, radicalisering).

Betrekken burgers bij veiligheid en leefbaarheid. Faciliteren burgerinitiatieven (WhatsAppgroepen, buurtpreventieteams). Inzetten op kwaliteit sociale netwerken in wijk, (tegengaan woonoverlast, buurtbemiddeling, aanpak huiselijk geweld, huisverbod)

In alle wijken en dorpen WhatsAppgroepen, in Weert-Zuid en Boshoven buurtpreventieteams. Structurele acties gericht op de bewustwording van de bewoners. Donkere Dagen Acties gericht op preventie. Aandacht voor toegenomen sociale spanningen.

3.3.2.Veilig uitgaan: afname alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar en afname dronkenschap in het publieke domein

Actiepunten Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet (versie 1.1)

De jeugdmonitor van de GGD meldt een daling in alcoholgebruik voor 18 jaar, drugsgebruik blijft een aandachtspunt.

Preventieve activiteiten: communicatie, risico inventarisatie, hotspot inventarisatie, nalevingsonderzoek, informatie bijeenkomsten, deelname GGD gezondheidsmonitor

Monitor GGD: Het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat dronken is geweest is gedaald. Monitor GGD: aantal ouders dat jongeren tussen 15 en 18 jaar verbiedt te drinken is gestegen.

Handhavingsactiviteiten: controle op leeftijdsgrens bij commerciële horeca, para commerciële horeca, detailhandel en evenementen, controle op overige voorschriften voor horeca inrichtingen

De naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar stijgt in alle branches. 1x per 4 jaar (volgende meting in 2021) vindt de GGD monitor plaats en wordt het exacte resultaat bekend.

3.3.3.Doorontwikkeling veiligheidsregio

In overleg met de Veiligheidsregio komen tot een brandweerpost in Stramproy die voldoet aan alle eisen (ARBO, arbeidshygiëne e.d.) en die toekomstbestendig is

In het najaar is gestart met de nieuwbouw brandweerpost in Stramproy. Oplevering begin 2019.

Toezien op implementatie van de afspraken m.b.t. gezondheid zoals gemaakt tijdens de bestuursconferentie in 2016 v.w.b. optimale aansluiting van de Veiligheidsregio op (toekomstige) behoeften gemeenten

Er is inmiddels een geharmoniseerde programma- en productencatalogus.

Operationalisering harmonisatie gemeentelijke bijdrage-systematiek, met 2017 als 1ste ingroei jaar

Er is sprake van één geïntegreerde regionale begroting voor Veiligheid en Gezondheid.

3.3.4.Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid

Uitgevoerde aanpak van het integrale veiligheidsplan

Er vinden minder incidenten op scholen plaats.

Acties werkgroep veilige school

De werkgroep heeft in 2018 gewerkt aan een positief leefklimaat op school om meeloop- en pest- en probleemgedrag te voorkomen. Bij ROC Gilde is met subsidie van gemeente Weert gewerkt aan ‘veilige MBO”.

Weerbaarheidstraining ter voorkoming pest- en meeloopgedrag, verslaving, schulden, criminaliteit

Er is in 2018 integraal en actief met in- en externe partners gewerkt aan het signaleren en voorkomen van alle vormen van opvallend gedrag en tweedeling in de maatschappij. Aantal weerbaarheidstrainingen is in 2018 uitgebreid naar 18 groepen.

Actief jongerenwerk: voldoende, passende en flexibele inzet om contact te houden met jongeren met zwakke basis. Ondersteuning scholen en verenigingen

Bezoekersaantal Hangout Boshoven is in 2018 gegroeid. In december is gestart met extra buitenactiviteiten voor 12-16 jr op sportpark St Louis. Er is een gericht aanbod voor jongeren van praktijkonderwijs. Pilot “jongeren coachen jongeren" is gestart.

Project Kamers met Uitzicht (KmU) preventie en Plus (nazorg) met subsidie provincie

Er waren in 2018 10 jongeren in begeleiding. Er is vraag naar overige vormen van coaching, kamertraining en meer betaalbare woonruimte  voor jongeren en alleenstaande moeders.

3.4.Gemeentelijke diensten

3.4.1.Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening

Dienstverlening balie: inzet gastvrouw publiekshal stadhuis, vraag en aanbod klanten in planning op elkaar afstemmen, aanpassing balies en werken op afspraak

Doel: In 2018 minimaal een klanttevredenheidsscore van 8,0. Behaalde resultaat in 2018: lokale tevredenheidsscore 8,4.

Dienstverlening telefonie: optimalisatie telefooncentrale, werken volgens de methodiek 'werken vanuit de klant', werkafspraken backoffice, ingericht klantcontactsysteem met eenduidige werkinstructie en getrainde medewerkers

Doel: In 2018 minimaal een klanttevredenheidsscore van 7,6. Behaalde resultaat in 2018:  lokale tevredenheidsscore 8,3.

Dienstverlening digitaal: werken nieuwe applicatie I-burgerzaken die selfservice klant verhoogt, werken volgens methodiek 'werken vanuit de klant', meer producten digitaal aanbieden, implementatie nieuw zaaksysteem en verbeteren website

In 2018 minimaal een klanttevredenheidsscore van 7,6. Behaalde resultaat in 2018: lokale tevredenheidsscore 6,3.

Uitvoering masterplan Informatie-architectuur

Masterplan is afgerond. Nagenoeg gehele organisatie werkt met nieuwe zaaksysteem. Voorbereiding aansluiting op MijnOverheid is gestart. Voor verbeterde interne en externe dienstverlening is Djuma Klant Contact Systeem in gebruik genomen.

ga terug