JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Financiële analyse

De lasten zijn € 2.867.000 lager dan begroot. De baten zijn € 2.275.000 lager dan begroot.

Stichting Hippisch Centrum of Excellence
Stichting Hippisch Centrum of Excellence is op 30-09-2018 opgeheven en heeft de resterende gelden, zijnde € 321.000 teruggestort. Van het ontvangen bedrag moet ongeveer de helft terugbetaald worden aan provincie Limburg. Voor de gemeente Weert resteert uiteindelijk € 160.000.

Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs
De bouw van het KEC is gestart in november 2017. Oorspronkelijk zou de bouw veel eerder starten zodat in het boekjaar 2018 de units van de tijdelijke huisvesting zouden kunnen worden verwijderd. Nieuwbouw wordt begin maart 2019 in gebruik genomen. Pas daarna kunnen de units worden verwijderd en kan het terrein worden hersteld. Door de vertraging in de realisatie van het KEC is het logisch dat de kosten voor verwijderen units en herstel terrein ook later volgen.
De onderschrijding van € 150.000 is budgettair neutraal omdat verrekening met de reserve huisvesting onderwijs plaatsvindt.

Leerlingenvervoer
De uitgaven voor leerlingenvervoer zijn € 178.000 lager dan geraamd. Dit is deels het gevolg van de Wet op het passend onderwijs waardoor minder leerlingen naar speciaal onderwijs gaan. Deels is het een gevolg van de aanbesteding die is geëffectueerd per 1 augustus 2017. Omdat de kosten per schooljaar lopen zijn de totale effecten pas in 2018 zichtbaar geworden.

Vastgoed
De lasten zijn € 876.000 hoger dan begroot. Deze hogere lasten worden veroorzaakt door:

  • Aankoop van onroerende zaken betreffende inrichten van het stadspark en de verkoop van het bedrijfsperceel aan de Fahrenheitstraat die hiermee gecombineerd is. De kosten hiervan (€ 747.000) zijn ten laste van de algemene reserve gebracht (raadsvoorstel 20-09-2018, RAD-001442), waarmee het een budgettair neutrale mutatie betreft;
  • OZB is € 50.000 hoger dan begroot;
  • Vaste lasten zoals verzekering en waterschapslasten zijn € 35.000 hoger dan begroot;
  • Kosten voor incidenteel onderhoud en schoonmaakonderhoud zijn € 35.000 hoger dan begroot. Dit laatste is met name het gevolg van een droge zomer waardoor veel extra onderhoud aan velden en sproei-installaties van de buitensport-accommodaties is geweest;
  • Verder zijn er nog enkele kleine overschrijdingen die de overige kosten verklaren (€ 9.000).

De baten zijn € 490.000 lager dan begroot. Deze worden veroorzaakt door:

  • Op overige verkopen duurzame goederen is € 295.000 minder behaald dan begroot. In 2017 zijn veel ontwikkelingen gestart met betrekking tot de verkoop van gemeentelijke accommodaties. Deze ontwikkelingen worden voornamelijk in 2019/2020 gerealiseerd. Aanvankelijk is in de begroting 2018 rekening gehouden met bepaalde inkomsten. Een aantal van deze verkopen zijn echter nog niet gerealiseerd, maar zullen in de jaren 2019 en 2020 worden afgerond.
  • Op Kampershoek zijn minder inkomsten uit erfpacht ontvangen dan begroot;
  • De verkoop van het bedrijfsperceel aan de Fahrenheitstraat tegen een bedrag van € 818.000 komt ten goede van de algemene reserve. Het betreft een budgettair neutrale mutatie.
  • Het restant verschil betreft kleinere voor- en nadelen.

Het jaar 2018 heeft ook in het teken gestaan van het realiseren van verschillende duurzaamheidsmaatregelen voor gemeentelijke accommodaties. Dit heeft geleid tot hogere kosten in het boekjaar 2018. De voordelen op het energieverbruik hiervan zullen pas in 2019 en verdere jaren zichtbaar worden.

De taakstelling "Kiezen met Visie" uit 2016 is gedeeltelijk gehaald. Nadere uitleg zit in de eerste tussenrapportage 2019 waarin een evaluatie is opgenomen.

Grondexploitatie
In 2018 is een tussentijdse winst genomen op grondexploitatie met een positief verwacht resultaat van € 1.160.000. Er is€ 880.000 gedoteerd aan de voorzieningen verliesgevende grondexploitaties. Voor een uitgebreide toelichting op deze resultaten wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

ga terug