JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Financiële analyse

De lasten zijn € 216.000 lager dan begroot. De baten zijn € 893.000 hoger dan begroot.

Bijstandsverlening
Per saldo is er een voordeel van afgerond € 920.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

  • Inzet van maatregelen waardoor een daling van het aantal bijstandsuitkeringen is ingezet, onder andere door het project max WW in samenwerking met Werk.Kom en het UWV en extra inzet op de uitstroom van statushouders.
  • De inkomsten van het rijk voor de kosten van bijstand, zijn definitief € 404.000 hoger vastgesteld  dan de voorlopige vaststelling zoals opgenomen in de begroting.
  • Bij terugvordering en verhaal is meer teruggevorderd dan verwacht.

Daarnaast is er € 50.000 minder uitgegeven dan begroot aan de IOAW/IOAZ. Er zijn minder uitkeringen verstrekt dan voorzien.

Gemeentelijk minimabeleid
De uitgaven voor de bijzondere bijstand vallen € 230.000 lager uit dan begroot.
De daling in de kosten is voornamelijk bij de aanvullende bijstand jonger dan 21 jaar en de kosten voor een overbruggingsuitkering. Dit is het gevolg van een afname van het aantal nieuwkomers en statushouders. De verwachting was dat in 2018 een toename zou zijn van de kosten voor bewindvoering. Daarom is halverwege 2018 een bijstelling geweest van de begroting, maar achteraf is dit meegevallen.

In 2018 zijn diverse activiteiten uitgevoerd om kinderen in armoede te bereiken. Deze zijn gedekt uit de subsidie die hiervoor van de provincie is ontvangen. Deze subsidie van € 57.000 is achteraf toegekend en heeft daarom geen plek in de begroting gekregen.

Het in 2018 beschikbare budget voor armoedebeleid is € 650.000. De uitgaven in 2018 zijn
€ 292.000 afgerond. 2018 was een opstartjaar. Hierdoor is niet het volledig beschikbare budget besteed, soms omdat de voorbereidingen in 2018 waren en de kosten volgen bij de uitvoering en soms omdat nog niet alle initiatieven vanuit het aanvalsplan bekend zijn. Conform besluitvorming in de slotwijziging 2018 is dit restantbedrag overgeheveld naar 2019. Zie voor verdere argumentatie het Jaarverslag 2018 Aanvalsplan armoede 2018 – 2020.

Intensivering armoedebeleid: De uitgaven zijn € 110.000 lager dan begroot.
Gezien de toestroom van het aantal aanmeldingen schulddienstverlening is het met bestaande formatie in 2018 niet gelukt om uitvoering te geven aan de maatregelen zoals bedoeld in het overhevelingsvoorstel: de aanpak wanbetalers zorgverzekeraars en preventie op schulden.
Er is een bedrag van € 67.000 overgeheveld van 2017 naar 2018. Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur ontvangen ieder, jaarlijks een bedrag van € 20.000 ter ondersteuning. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op een buffer van € 20.000. De voornoemde fondsen hebben in 2018 incidenteel beschikking gekregen over andere bronnen zoals extra gelden van het Rijk en de Provincie waardoor zij minder aanspraak hebben gemaakt op de gemeente.

Nieuwkomersbeleid
De uitvoering van nieuwkomersbeleid wordt hoofdzakelijk gedekt uit de reserve inburgering en (re-)integratie van niet-westerse allochtonen. In 2018 is per saldo € 253.000 uit deze reserve onttrokken. Dit is minder dan geraamd doordat de gemeenten Nederweert en Cranendonck een bijdrage leveren in de projectkosten. Deze gemeenten zijn in 2018 ingestapt in het project arbeidsgewenning statushouders. Als gevolg van de verrekening met de reserve zijn verschillen ten opzichte van de begroting budgettair neutraal.

Wmo individuele voorzieningen
De grootste afwijking is zichtbaar binnen de woonvoorzieningen (€ 59.000). Deze uitgaven kunnen sterk fluctueren als gevolg van het aantal grote woningaanpassingen.

Decentralisaties

Algemeen
De gemeente ontvangt voor de nieuwe taken de integratie-uitkering sociaal domein. In de begroting van de gemeente Weert is dit budgettair neutraal verwerkt. Afwijkingen ten opzichte van de beschikbare middelen worden verrekend met de reserve sociaal domein. De gemeenteraad is in 2018 periodiek geïnformeerd over Wmo en jeugdhulp middels kwartaalrapportages. Voor een volledige rapportage en verantwoording over de drie decentralisaties verwijzen wij naar de jaarrapportage sociaal domein 2018.

Op basis van de realisatie nieuwe taken in de jaarrekening 2018 is een negatief resultaat behaald van afgerond € 917.000 ten opzichte van de beschikbare middelen. Dit resultaat is inclusief de uitgaven voor de verevening jeugdhulp 2017. Deze bedroegen afgerond € 1,3 miljoen.

Het negatieve resultaat over 2018 is onttrokken aan de reserve sociaal domein, waarna de stand van de reserve per 31 december 2018 afgerond € 7,2 miljoen bedraagt. Dit is na onttrekking van bovengenoemd resultaat, maar vóór verevening jeugdhulp 2018.

Wmo begeleiding
Het tekort van € 219.000 op Wmo begeleiding is gelijk aan de prognose in de 3e kwartaalrapportage 2018.

Jeugdhulp
Het totale resultaat op jeugdhulp is afgerond € 1,2 miljoen negatief. Dit resultaat bevat de betaling van de regionale verevening over 2017 van € 1,3 miljoen. Hiermee rekening houdend resteert een positief resultaat op jeugdhulp van € 147.000 over 2018.

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) hebben besloten de kosten van jeugdhulp tot en met 2019 te verevenen. Besluitvorming vindt plaats na vaststelling van de jaarrekeningen. Op basis van de laatste rapportages wordt bij de gemeenten Leudal en Nederweert een tekort verwacht op het gebied van jeugdhulp.

Uitvoeringsbudget Wmo/jeugd
Uit de integratie-uitkering sociaal domein voor Wmo en Jeugdhulp wordt een bedrag gereserveerd voor uitvoeringskosten. Het resultaat in 2018 was € 60.000 positief.

Participatie
Het resultaat op participatie was in 2018 € 345.000 positief. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een ontvangen subsidie over eerdere jaren. In 2014 is samen met de gemeente Roermond subsidie uit het Europees Sociaal Fonds voor project "Iedereen doet mee 2015-2016" aangevraagd. Daarnaast is er minder uitgegeven aan medisch arbeidsdeskundige onderzoeken, loonwaardemetingen en administratieve vergoedingen van Werk.Kom. Deze vergoedingen worden vanaf medio 2018 gedeeltelijk door werkgevers betaald.

ga terug