JAARSTUKKEN 2018

Uiteenzetting van de financiële positie

Bestemming jaarrekeningresultaat

Zoals hiervoor aangegeven is het gerealiseerde resultaat van deze jaarrekening € 652.000 voordelig. Hieronder doen wij een voorstel voor de resultaatbestemming.

Voorstellen tot bestemming van het overschot

Afwijking

Gerealiseerd overschot 2018

-652

Overheveling zwerfafval: in december 2018 is via Nedvang een bijdrage voor zwerfafvalvergoeding ontvangen van € 173.000. Rekening houdend met enkele uitgaven resteert uiteindelijk een bedrag van € 169.000. Dit is gelabeld (geoormerkt) geld en dient als zodanig ook verantwoord te worden. Bij het opmaken van de slotwijziging 2018 was dit nog niet bekend zodat dit niet is meegenomen in de budgetoverhevelingen 2018 (B&W: DJ-690836; raadsinformatiebrief 20 maart 2019, kenmerk 690828/703167).

169

Overheveling schulddienstverlening: in de slotwijziging 2018 is een overheveling opgenomen voor schulddienstverlening van € 82.000. Dit is een bedrag dat we op basis van de meicirculaire 2018 hebben ontvangen maar pas in 2019 en volgende jaren inzetten, samen met het bedrag dat in 2019 wordt ontvangen. In de decembercirculaire 2018 is besloten om het bedrag van € 82.000 in 2018 te verhogen met € 24.000 en om het bedrag in 2019 te verlagen met € 24.000. Voorgesteld wordt om ten laste van de resultaatbestemming 2018 het aanvullende bedrag van € 24.000 over te hevelen aangezien er anders een tekort is in verband met de verlaging voor 2019.

24

Bestemmingsreserve bestrating (verlichting binnenstad): in december 2018 is een krediet beschikbaar gesteld voor verlichting in de binnenstad. Aan deze investering komt vanuit de exploitatie een bijdrage van € 40.000. Vanwege BBV-voorschriften kan deze bijdrage in 2018 nog niet volledig verantwoord worden en dient deze op basis van eerdere besluitvorming beschikbaar te blijven voor 2019 (en volgende jaren). Voorgesteld wordt daarom hiervoor, conform de BBV-voorschriften, een bestemmingsreserve te vormen.

40

Bestemmingsreserve grondspotverlichtingen: in december 2018 is een krediet (P21008524) beschikbaar gesteld (raadsvoorstel DJ-582358) in verband met het aanpassen van de verharding vanwege het aanbrengen van grondspotverlichtingen. Aan deze investering komt vanuit de exploitatie een bijdrage van € 40.000. Vanwege BBV-voorschriften kan deze bijdrage in 2018 nog niet volledig verantwoord worden en dient deze op basis van eerdere besluitvorming beschikbaar te blijven voor 2019 (en volgende jaren). Voorgesteld wordt daarom hiervoor, conform de BBV-voorschriften, een bestemmingsreserve te vormen.

40

Bestemmingsreserve routeplanner cultuur. In juni 2018 is een krediet (P81001029) beschikbaar gesteld (raadsvoorstel DJ-489157) voor de uitvoering van routeplanner cultuur. Aan deze investering komt vanuit de exploitatie een bijdrage van € 10.000. Vanwege BBV-voorschriften kan deze bijdrage in 2018 nog niet volledig verantwoord worden en dient deze op basis van eerdere besluitvorming beschikbaar te blijven voor 2019 (en volgende jaren). Voorgesteld wordt daarom hiervoor, conform de BBV-voorschriften, een bestemmingsreserve te vormen.

10

Op taakveld afval is een positief resultaat gerealiseerd van € 144.000. Dit is met name veroorzaakt door een nabetaling vergoeding kunststof uit 2017. Gezien de sterk wisselende tarieven voor het verwerken van de verschillende afvalcomponenten is het raadzaam een buffer te vormen om deze wisselingen zoveel mogelijk te kunnen opvangen binnen het taakveld afval. Voorgesteld wordt dit resultaat te storten in een nieuwe reserve egalisatie afvalstoffenheffing.

144

In de reserve risicobuffer grondexploitaties is € 550.000 opgenomen voor uitgaven voor parkfaciliteiten en parkbeheer. Voorgesteld wordt om de risicobuffer voor € 550.000 te laten vrijvallen, en dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve parkfaciliteiten en parkbeheer Kampershoek 2.0.

0

Op basis van de geïnventariseerde risico’s, zou de stand van de reserve risicobuffer grondexploitaties per 31-12-2018 € 8.348.000 (exclusief parkfac. en -beheer) moeten worden. Voorgesteld wordt daarom om een dotatie te doen aan de reserve risicobuffer grondexploitaties voor een bedrag van € 553.000 ten laste van het positieve resultaat van de grondexploitaties.

553

Algemene reserve: het resterende resultaat 2018 bedraagt hierdoor € 328.000 nadelig. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld het ontstane eenmalige tekort ad € 328.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

-328

Totaal

0

ga terug