JAARSTUKKEN 2018

Uiteenzetting van de financiële positie

Jaarrekening

De realisatie (jaarrekening) geeft uiteindelijk het navolgende resultaat. Voor detailinformatie over onderstaande tabel wordt verwezen naar het jaarverslag onderdeel programma-verantwoording.

Bedrag

Totaal lasten programma 1 t/m 5

133.002

Totaal baten programma 1 t/m 5

52.507

Totaal programma's

-80.495

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

94.459

Overhead

-15.599

Vennootschapsbelasting

-7

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-1.642

Toevoegingen aan reserves

-18.913

Onttrekkingen uit reserves

21.208

Gerealiseerd resultaat (voordelig ofwel overschot)

652

ga terug