JAARSTUKKEN 2018

Uiteenzetting van de financiële positie

Analyse verschil geraamd resultaat en gerealiseerd resultaat

In de hierna volgende tabel met de grootste budgettaire verschillen is zoveel als mogelijk aangegeven of de oorzaken al dan niet een structureel karakter hebben. Dit is niet altijd aan te geven, omdat bepaalde oorzaken zowel aspecten van een structureel als een incidenteel karakter in zich hebben.

Verder zijn onderstaande verschillen altijd één op één te herleiden naar de verschillen, zoals deze zijn opgenomen in de programma-analyses. Bij de programma-analyses zijn budgettair-neutrale verschillen, voor zover van toepassing, toegelicht in zowel de lasten als de baten. Dit is in onderstaand overzicht niet het geval, hierin is alleen sprake van budgettaire verschillen. Ook zijn de programma-analyses minder cijfermatig en meer beleidsmatig en vanuit politieke relevantie opgezet.

Tot slot wordt opgemerkt dat sommige afwijkingen met een structureel karakter naar de toekomst toe toch budgettair neutraal kunnen zijn omdat die afwijkingen meegenomen worden bij tariefaanpassingen (bijvoorbeeld afwijkingen bij verwerkingskosten van huisvuil en bij kosten van de milieustraat; deze worden verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing).

De "s" geeft aan dat het een structureel financieel resultaat is en "i" geeft aan dat het een incidenteel financieel resultaat is.

Grootste budgettaire verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen 2018
(- = nadeel; + = voordeel, i = incidenteel; s = structureel)

Pr. 01

Leges omgevingsvergunning

i

104

Pr. 01

Straatreiniging

i

173

Pr. 01

Subsidie verkeersveiligheid

i

207

Pr. 01

Opruim- en herstelwerkzaamheden stormschade straatbomen

i

-163

Pr. 01

Verwerking diverse afvalcomponenten

i

143

Pr. 01

Tussentijdse winstneming woningbouwprojecten

i

181

Pr. 01

Per saldo vrijval voorzieningen verliesgevende grondexploitaties

i

677

Pr. 02

Opheffing Stichting HCE (Hippisch Centrum of Excellence)

i

160

Pr. 02

Leerlingenvervoer

i/s*

178

Pr. 02

Verkoop panden vastgoed

i

-295

Pr. 02

Tussentijdse winstneming bedrijventerreinen

i

1.160

Pr. 02

Per saldo dotatie voorzieningen verliesgevende grondexploitaties

i

-880

Pr. 03

Bijstandsverlening/IOAW/IOAZ

i/s**

970

Pr. 03

Minima-/armoedebeleid

i

340

Pr. 05

Dotatie voorziening pensioenen wethouders

i

-108

Pr. 05

Afboeken debiteurenvorderingen

i

-341

Pr. AD

Algemene uitkering gemeentefonds

i/s***

128

Pr. AD

Onroerende zaakbelasting

i/s****

167

Overhead

Diverse overheadcomponenten

i

-315

Div.

Doorberekening salariskosten aan grondexploitaties en investeringen

i

-265

Div.

Saldo op niet neutrale stortingen en onttrekkingen reserves

i

469

Overige verschillen

152

Totaal

2.842

*          met de structurele doorwerking  is in de 1e tussenrapportage 2019 rekening    gehouden
**        met de structurele doorwerking is in de primaire begroting 2019 al rekening gehouden.
***      met de structurele doorwerking is deels rekening gehouden in de 1e tussenrapportage
            2019. Verdere verwerking vindt plaats in de 2e tussenrapportage 2019 na verwerking    van de meicirculaire 2019.         
****     met de structurele doorwerking is in de primaire begroting 2019 al rekening gehouden.

ga terug