JAARSTUKKEN 2018

Uiteenzetting van de financiële positie

Begroting na wijziging

In december 2018 hebben wij de begroting 2018 voor het laatst bijgesteld. Uiteindelijk had dit het navolgende begrote resultaat tot gevolg.

Bedrag

Totaal lasten programma 1 t/m 5

137.493

Totaal baten programma 1 t/m 5

51.914

Totaal programma's

-85.579

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

94.179

Overhead

-13.613

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

-5.013

Toevoegingen aan reserves

-21.945

Onttrekkingen uit reserves

24.768

Geraamd resultaat (nadelig ofwel tekort)

-2.191

ga terug