JAARSTUKKEN 2018

Bestuurlijke samenvatting

Leeswijzer

Wat de inrichting betreft, zijn de jaarstukken gebaseerd op de inrichting van de begroting 2018.
De begroting 2018 is gebaseerd op het coalitieakkoord 2015-2018. De uitvoering en voortgang van de hieruit voortvloeiende actiepunten treft u in deze jaarstukken aan.

In de voorliggende jaarstukken 2018 is de wijze van analyseren conform de systematiek van de begroting 2018. Alle in de globale analyse opgenomen afwijkingen (> € 150.0000 (+/-)) komen minimaal terug in de programma-analyses en zijn voorzien van een toelichting. De programma-analyses zijn niet financieel sluitend opgezet, maar beperken zich vooral tot de beleidsmatige en politiek relevante onderwerpen. Budgettaire afwijkingen > € 150.000 (+/-) worden altijd tekstueel toegelicht op de programma's.
In de programma-analyses zijn de niet beïnvloedbare kosten (kapitaallasten, salarissen, overhead e.d.) buiten beschouwing gelaten. De niet-beïnvloedbare kosten worden op concernniveau geanalyseerd en maken onderdeel uit van de globale analyse. De globale analyse is in de financiële positie opgenomen en verklaart de afwijking van het gerealiseerde resultaat ten opzichte van het geraamde resultaat.

In het programmaplan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2018 zijn voor ieder programma, na een korte inleiding, de volgende vragen opgenomen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we ervoor doen?
  • Wat mag het kosten?

In deze jaarstukken 2018 wordt per programma verantwoording afgelegd over de voorgenomen resultaten.

In de mutaties baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen de raad het college heeft geautoriseerd door middel van het vaststellen van de begroting en de wijzigingen daarop die op basis van tussentijdse raadsbesluiten zijn opgenomen. De belangrijkste reden voor het opnemen van een apart overzicht is om de baten en lasten duidelijk zichtbaar te maken.

De bedragen in de tabellen van de jaarstukken moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000. In de teksten is het volledige bedrag afgerond op hele duizenden euro's opgenomen.

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die financieel verspreid in de jaarstukken staan en die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Juist vanwege het belang voor het inzicht in de financiële positie worden ze centraal in de paragrafen beleidsmatig en financieel toegelicht.

ga terug